کمیتە کوردستانی جنبش انقلابی متحد خلق ها: انتقام خون شهید احمد شورش و فرات نوال را خواهیم گرفت

کمیتە رهبری جنبش انقلابی متحد خلق ها ضمن گرامیداشت یاد و خاطرە احمد شورش و فرات نوال اعلام نمود: ما انتقام خون شهید احمد شورش و فرات نوال را از حاکمیت فاشیستی خواهیم گرفت.

جنبش انقلابی متحد خلق‌ها HBDH با انتشار بیانیەای یاد و خاطرە رزمندگان MLKP را در حملات دولت اشغالگر ترک کە در روژاوا بە شهادت رسیدە بودند گرامی داشت.

در این بیانیە آمدە است کە اعضای کمیتە مرکزی کوردستان MLKP، رفقا احمد شورش و فرات نوال کە از کادرهای مهم و فرماندهان انقلابی بودند، در نتیجە حملات حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ بە شهادت رسیدند. طبقە کارگر، جوانان و زنان و تمام فرودستان با نام و یاد شما می رزمند و بە پیروزی دست خواهند یافت.

در ادامە بیانیە آمدە است کە فاشیسم اشغالگر آ.ک.پ/م.ه.پ با تمام نیروی خود بە هر چهار بخش کوردستان حملە می کند. حاکمیت فاشیستی کە با ترور پیشاهنگان جنبش انقلابی متحد خلقها بر این باور است کە میتواند جنگ حق طلبانە ما را در ترکیە و کوردستان متوقف می کند، دچار اشتباە شدە است. در مقابل حملات اشغالگرانە و حملە با سلاحهای شیمیایی نبرد حق طلبانە ما در میان خلقها هر چە بیشتر گسترش پیدا می کند. ما انتقام حملات اشغالگرانە، حق کشی و ترور و قتلعام را از فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ خواهیم گرفت. بە همین دلیل وظیفە خود میدانیم کە انتقام خان تمام هوالان زندە یادمان را بگیریم.

ما بە عنوان جنبش انقلابی متحد خلق ها با  گرفتن انتقام خون شهدا، احمد  و فرات، یاد و خاطرە هوالانمان  را کە در یاد و خاطرە امان زندە هستند گرامی میداریم و سوگند یاد می کنیم کە بە پیروزی دست یابیم. انتقام خون این قتلعام را از حاکمیت فاشیستی خواهیم گرفت.