کنفرانس حزب چپ سبز در روز دوم ادامه دارد

"کنفرانس بزرگ" که حزب چپ سبز با حضور صدها نماینده در چهارچوب بازسازی برگزار می‌کند، در دومین روز خود ادامه دارد.

حزب چپ سبز در ۱۰ سپتامبر به عنوان بخشی از برنامه ی بازسازی، "کنفرانس بزرگ" را برگزار کرد. این همایش که در مرکز فرهنگی ناظم حکمت آنکارا برگزار شد، در دومین روز خود ادامه دارد.

در روز اول کنفرانس، پیشنهاداتی که در جلسات عمومی ارائه شده بود، به کنفرانس ارائه شد. سخنگویان حزب چپ سبز تصریح کردند، جلسات عمومی بسیاری برای نقد و بازسازی برگزار شد و در مجموع ۳۰ هزار نفر در این جلسات شرکت کردند.

در روز دوم، پیشنهادات بسیاری از جمله اصلاح آیین نامه حزب چپ سبز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین موضوعاتی چون راه حل دموکراتیک مشکل کوردستان، سیاست دموکراتیک، راه سوم و اتحاد، تشکل کارگری، اقتصاد مردمی و دموکراتیک نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

انتظار می‌رود پیشنهادات زیادی در این کنفرانس ارائه شود.