مطلب احمدیان اعدام فیروز موسی لو زندانی سیاسی کورد را محکوم کرد

مطلب احمدیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج در پیامی اعدام فیروز موسی‌لو زندانی سیاسی کورد را محکوم کرده و نوشته که رژیم باید به جای سرکوب و اعدام، به خواسته‌های برحق و دمکراتیک مردم گردن نهد.

مطلب احمدیان در پیام خود از زندان رجایی شهر ضمن محکوم کردن اجرای حکم ضد بشری اعدام فیروز موسی‌لو، نوشته است اصرار بر سیاست ناعادلانه سرکوب و اعدام مردم هیچ یک از گره های کور بحران در ایران را باز نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه جامعەی ایران در بغرنج ترین لحظات تاریخی بە سر می‌برد و به کانون منازعات جهانی و منطقەایی مبدل شده، می‌افزاید هیچ رژیمی نمی‌تواند با سیاست سرکوب و خشونت جلوی پیشرفت نهضت آزادی و مبارزه برای احقاق حقوق جامعه را بگیرد.

مطلب احمدیان تاکید می‌کند مقامات ایران به جای پافشاری بر سیاست سرکوب و خشونت و اعدام زندانیان سیاسی کورد، باید به فکر حل مسئله خلق کورد و اجرای خواسته‌های دمکراتیک مردم ایران و روژهلات کوردستان باشند.