نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها: لزوم دیدار با اوجالان

نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها در اعتراض به انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به سمت وزارت دادگستری راهپیمایی کردند. نمایندگان مجلس اعلام کردند که باید هر چه زودتر با اوجالان دیداری برگزار شود.

راهپیمایی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها به سمت وزارت دادگستری با هدف اجازه دادن به وکلا و خانواده ها برای ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در زندان گروە اف امرالی آغاز شد. ٢١ ماه است که هیچگونە اطلاعاتی از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان دریافت نشده است. تولای حاتم اوغوللاری، اردال آیدمیر، عایشه سوروچو، مهمت روشو تیریاکی، حسن اوزگونش، عبدالله کوچ و کمال بلبل، نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها در این راهپیمایی شرکت کردند. در این راهپیمایی، نمایندگان مجلس با سردادن شعار اجازه دهید امرالی طبق قانون ادارە شود، به سمت وزارت دادگستری حرکت کردند. در مقابل دروازه دیکمن مجلس، پلیس مانع از حرکت نمایندگان مجلس شد.

 اراده مردم کورد در انزوا قرار گرفتە است

نمایندگان مجلس محلی کە با ممانعت نیروهای پلیس مواجە شدند بیانیەهایی صادر کردند. به نمایندگی از نمایندگان مجلس، تولای حاتم اغوللاری نماینده HDP از آدانا سخنرانی کردە و اظهار داشت که ترکیه به الگوی مدیریت انزوا مبدل شده است و مانع از اطڵاع رسانی دربارە  اوجالان وسایر  زندانیان همراهش می شود؛ و این امر نگرانیهای عمومی را افزایش یافته میدهد. حاتم اوغوللاری گفت: مقامات میخواهند کل سیاست مخالف را منزوی کنند.

ترکیه با انزوای شدید وارد قرن دوم جمهوری می شود. سیستم انزوا در امرالی از تحولات سیاسی ترکیه جدا نیست. تلاش می شود توسط یک نفر یک رژیم استبدادی در کشور برقرار شود. اراده مردم کورد در حال انزوا است. حاتم اوغوللاری در این بارە تصریح کرد: تعمیق جنگ و تشدید انزوا راه حل نیست و میخواهند در مقابل سیاست جنگ و انزوا زندگی برابر و مشترکی را در این کشور برقرار کنند. این مشکل از طریق گفتوگو حل میشود حاتم اوغوللاری پیشنهادهای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای راه حل را یادآور شد و گفت: امروز آقای اوجالان سیگنالهای بسیار مهمی راارسال کردە و اظهار داشت که این مشکل در جریان مذاکرات روند صلح قابل حل است. برگردیم و از همه بپرسیم، برگردیم واز خودمان بپرسیم. از جامعه شناسان، دانشگاهیان و افرادی که در این زمینه کار کرده اند. اگر تضاد وجود داشته باشد، چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟ این مشکل را می توان با گفت و گو حل کرد، با نشستن بر سر میز با طرف های گفتگو حل می شود. ما می گوییم که به عنوان مردم ترکیه، همه آماده ایم تا مسئولیت خود را برای حل این مشکل انجام دهیم. چون این دولت بدون حل این مشکل رفتنی است و سرانجام به پایان مسیر خود خواهد رسید. از دولتهای گذشته درس گرفته شده است، اما این دولت همچنان به سنت ۴۰ ساله دولتی ادامه میدهد و راه حل را بر بن بست تحمیل میکند و باعث عمیقتر شدن مشکلات و از بین رفتن حس زندگی مشترک میشود.

ما می خواهیم همه مردم، ملت ها و مذاهب در یک سرزمین زندگی کنند. ما آموزش به زبان مادری را یک حق اساسی می دانیم. به جای انزوای سنگین بر مردم مبارز، ما خواهان گفت و گو هستیم، برعکس، گفت وگویی که در زمان صلح لازم است برقرار شود. ما می خواهیم که انزوا فوراً پایان یابد. پس از دیدار با کمیتە منع شکنجە شورای اروپا  خانواده وی، مردم کورد، همه مردم منطقه و نیروهای دموکراسی به شدت نگران سلامت و زندگی اوجالان هستند و گفت: در وهله اول وظیفه وزیر دادگستری و سپس کاخ است که در این مورد اظهار نظر کند. وزیر دادگستری نمی تواند به وظیفه خود عمل کند، زیرا وزارت دادگستری متعلق به رژیم در کاخ است و همه تصمیمات از کاخ گرفته می شود.

ما بار دیگر به این رژیم کاخ می گوییم و آرزو می کنیم. لازم است افکار عمومی از زندگی و سلامتی آقای اوجالان و دوستانش مطلع شوند و به این درخواست گوش فرا دهند. حق امید یک حق اساسی برای همه افراد در زندان است. بر اساس حق امید، ما خواهان رفع انزوای تحمیل شده بر امرالی، به ویژه آقای اوجالان و دیدار با وکیل و خانواده او هستیم که یک حق قانون اساسی است  و بلافاصله دیدار انجام شود، تا زمانی که این خواسته ها محقق نشود، علیرغم موانع به این هوشیاری ادامه خواهیم داد.