تجمع اعتراضی کارگران وزارت نفت در تهران

کارگران قراردادی وزارت نفت در مقابل ساختمان این وزارت‌خانه تجمع کردند

صبح امروز گروهی از کارگران قراردادی وزارت نفت در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتی خود در برابر ساختمان این وزارت‌خانه در تهران تجمع کردند.

با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی در ایران و سقوط طبقات بیشتری به زیر خط فقر، بر تعداد تجمعات اعتراضی نیز افزوده شده است.

کارگران قراردادی وزارت نفت از جمله آنها هستند که در تجمع امروز خود به افزایش ١٠ درصدی حقوق با وجود افزایش چند برابری هزینەهای زندگی اعتراض کردند.

به گفتەی تجمع‌کنندگان قراردادهای آنان تبعیض آمیز بوده و تفاوت ٣ تا ۵ برابر در پرداخت حقوق‌ ثبت شده است. این تبعیض علاوه بر زیان کارکنان غیررسمی موجب زیان صنعت نفت ایران هم شده که موجبات بی‌انگیزگی و تهی شدن از نخبگان حوزه نفت را فراهم آورده است.