تشکیلات جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها: باید انزوای تحمیل شدە بر امرالی خاتمە پیدا کند

تشکیلات جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها در ازمیر ضمن اشارە بە نقض قوانین در زندان‌ها و مرگ زندانیان، انزوای تحمیل شدە بر رهبر خلق کورد در امرالی را محکوم کردە و خواهان پایان دادن بە سیاست‌های انزوا شد.

ابتکار عمل دانشجویان ازمیر، فدراسیون انجمنهای جوانان سوسیالیست SGDF، جوانان دمکرات جدید YDG، فعالیت دانشجویان OF و مجلس جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها در ازمیر، در رابطە با نقض حقوق در زندان‌ها و مرگ زندانیان اعتراض کردند. جوانان تلاش داشتند تا با حمل تابوت‌های نمادین، از مقابل دفتر حزب سوسیالیست فرودستان ESP تا مرکز فرهنگی تورکان سایلان راهپیمایی بکنند.

نیروهای امنیتی و پلیس با دیدن حمل تابوت‌های نمادین مانع از ادامە تظاهرات معترضین شدند. بە همین دلیل میان نیروهای پلیس و راەپیمایان برخورد بە وجود آمد. بعد از برخوردهای صورت گرفتە، جوانان هم بە عنوان واکنش، با تابوت‌هایی کە بە رنگ سرخ درآمدە بودند، در مقابل دفتر حزب سوسیالیست فرودستان تحصن کردند. جوانان در این تحصن با در دست داشتن شعارهایی با عناوین «زندە‌باد مقاومت زندان‌ها»، «آیسل توگلوک مایە افتخار ماست» اعتراص خود را نسبت بە فشارهای موجود بر زندان‌ها نشان دادند.

سپس مریم ییلدریم بە نمایندگی از سوی جوانان بیانیە‌ای را قرائت کرد، ییلدریم در این بیانیە گفت: ترکیە از زندان بە عنوان ابزاری برای مجازات هر چە بیشتر استفادە می‌کند و در اینبارە افزود: اقدامات دولت نقض آشکار پیمانهای بین المللی است. شکنجەهایی در زندان‌ها اعمال می‌شوند کە در ۱۲ سپتامبر هم اعمال می‌شدند. زندانیان بیمار مداوا نمی‌شوند. زندانیان بیمار با مرگ روبرو هستند. تلاش می‌کنند با تهدید و ارعاب و مجازات تادیبی در زندان، هر چە بیشتر آنها را مجازات کنند. ما نسبت بە برقراری این جو ارعاب اعتراض داریم. ما در همە جا در مقابل نقض قوانین در زندان‌ها، در مقابل تحملیل انزوا و قتل‌عام فاشیستهای آ،ک.پ/م.ه.پ بپاخاستە و مبارزە‌امان را ادامە می‌دهیم.