عایشە حسو: برای حراست از آیندە کوردستانی آزاد باید از گریلا حمایت کرد

عایشە حسو ریاست مشترک حزب دمکراتیک اعلام کرد کە حملات صورت گرفتە بە مناطق حفاظتی میدیا و شنگال بخشی از توطئە بین‌المللی علیە خلق کورد بودە و تایید نمود کە حمایت و دفاع از برخودان گریلا، تامین کنندە آیندە کوردستان است.

عایشە حسو ریاست مشترک حزب دمکراتیک در رابطە با حملات اشغالگرانە صورت گرفتە بر مناطق حفاظتی میدیا و شنگال وهمچنین انزوای تحمیل شدە بر رهبر خلق کورد، عبداللە اوجالان با خبرگزاری هاوار گفتگو کرد. در این گفتگو عایشە حسو اعلام کرد کە حملات صورت گرفتە بخشی از توطئە بین‌المللی برای نابودی خلق کورد بودە و با دستگیری رهبر آپو اغاز شدە است و تاکنون هم ادامە دارد.

عایشە حسو ریاست مشترک حزب دمکراتیک اعلام کرد کە دشمن برخودان کورد را در مقابل این حملات محاسبە نکردە بود و در این بارە افزود: نە فقط جنبش رهایی کوردستان، بلکە احزاب و مذاهب کورد و خصوصا کورد آزاد را کە هزینەهای بسیاری را می‌دهد، بە طور کلی هدف قرار دادە است.

عایشە حسو در رابطە با فرایندی کە خلق کورد در آن قرار گرفتە است، اظهار داشت: فرایند کنونی تکرار نمی‌شود، یا اینکە ما تعیین کنندە خواهیم بود و منافعمان را تامین می‌کنیم این از میان می‌رویم. وی در ادامە افزود کە اگر برخودان در مناطق حفاظتی میدیا همچنان قدرتمند و استوار باقی بماند، نیروی مقاومت و برخودان در هر چهار بخش کوردستان با قدرت خود را حفظ کردە و بە همین دلیل است کە برای تامین و حراست از آیندە آزاد کوردستان باید از گریلا حمایت کرد.

دفاع و حراست از شنگال دفاع از آرمان و تاریخ کورد است

در همین چارچوب عایشە حسو اعلام نمود کە بە لطف حضور گریلا در کوه‌های کوردستان، حکومت اقلیم کوردستان اکنون موجودیت خود را حفظ کردە است. گریلا در مقابل تلاش‌های دولت اشغالگر ترک برای اشغال کوردستان سدی قدرتمند ایجاد کردە است. گریلاها در عمل و گفتە از موجودیت اقلیم جنوب کوردستان دفاع کردە‌اند، سال ۲۰۱۴ زمانیکە تبهکاران داعش بە مرز باشور کوردستان در منطقە مخمور و شنگال رسیدند، گریلاهای ی.پ.گ و یژاستار بودند کە از کوردستان دفاع کردند، دفاع از شنگال هم بە معنای دفاع از آرمان و تاریخ کورد بود. زمانیکە داعش بە شنگال حملە کرد، نیروهایی کە اکنون مدعی شنگال هستند کجا بودند؟ و اکنون کجا هستند تا از ساکنان و اهالی شنگال دفاع کنند.

عایشە حسو ریاست مشترک حزب دمکراتیک ضمن اشارە بە دیدار مسرور بارزانی از ترکیە و ارتباط وی با حملات اشغالگری دولت ترک هم افزود: دست در دست دشمن گذاشتەاند و با هم همکاری دارند، میان خیانت و جنگ برادرکشی خط تمایز وجود دارد، مشاهدە می‌شود کە دولت ترک هم اکنون اصرار دارد تا با همکاری حاکمان باشور کوردستان، کوردها را قتل‌عام کند، مگر حاکمان باشور بە یاد ندارند کە چە کسی در مقابل رفراندوم باشور کوردستان مقاومت نمود؟

عایشە حسو ریاست مشترک حزب دمکراتیک در رابطە با عملیاتهای گریلا خاطرنشان ساخت: زمانیکە مشاهدە می‌کنیم کە خلق خواهان دستیابی بە حقوق مشروع خود است و از شروانان خود حمایت می‌کند، آنزمان است کە درک می‌شود کە خلق خطر نابودی قتل‌عام را بە طور جدی درک کردە است. از یک طرف دیگر حزب اتحاد دمکراتیک با سیستم همزیستی میان تمام عناصر تشکیل دهندە و ساکنان شمال-شرق سوریە، تایید می‌کند کە این سیستم می‌تواند مسائل و مشکلات نژادپرستانە را حل کردە و راە را برای افزایش دستاوردها هموار کند. اما از طرف دیگر، توطئەهای دولت‌های هژمونیک علیە این پروژە هم خطرناک بودە و همزیستی خلق‌ها را تهدید می‌کنند. حملات صورت گرفتە بر منطقە حفاظتی میدیا بخشی از توطئە بین‌المللی دولت‌های فرادست هستند. در همین رابطە عایشە حسو اعلام نمود کە بر اساس این تهدید، بعید نیست کە نیروهای اشغالگر کوردستان و در درجە نخست ترکیە، بە مناطق شمال-شرق سوریە حملە کردە تا بتوانند دستاوردهای خلق کورد را از بین ببرند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشارە بە افزایش تهدیدهای شکل گرفتە از سوی دولت ترک اظهار داشت کە: تهدیدهای اشغالگران ترک در نتیجە ورشکستگی سیاسی و نظامی آنها در مقابل برخودان خلق است.

کلید دست‌یابی بە راە حل در امرالی است

عایشە حسو در ادامە افزود کە باید از افکار رهبر عبداللە اوجالان حمایت کنیم کە برگزاری کنگرە ملی را بە عنوان چتری سیاسی برای مبارزات کوردی تعریف کردە است. هم اکنون مشاهدە می‌شود کە اشغالگران کوردستان بر اساس نابودی خلق کورد با هم در ارتباط هستند و در ادامە افزود: ما نمی‌توانیم فداکاریهای نیروهای گریلا را در بخش‌های مختلف کوردستان انکار کنیم. مشارکت گریلاها در برخودان کوبانی پیروزی علیە داعش را با خود بە همراە داست. از طرف دیگر اگر دولت اشغالگر ترک می‌خواهد کە مسئلە کورد را حل کند، غیر از توجە بە امرالی هیچ چارە دیگری ندارد.