حزب اتحاد دمکراتیک: دولت ترک زمینە اشغالگری را آمادە می کند

حزب اتحاد دمکراتیک ضمن محکومیت حملە میدان تاکسیم اعلام نمود کە حکومت جنگ پلید ترک، زمینەهای حملە و تهاجم جدیدی را آمادە می کند.

شورای عمومی حزب اتحاد دمکراتیک در رابطە با ادعاهای رسانەهای دولت اشغالگر ترک کە نیروهای شمال-شرق سوریە را بە عنوان مسئول انفجار تاکسیم استانبول معرفی می کنند، بیانیەای را منتشر کرد.

بیانیە حزب اتحاد دمکراتیک بە شرح زیر است:

پیش از هر چیز این انفجار روی دادە در میدان تاکسیم استانبول را کە علیە غیر نظامیان بودە است محکوم کردە و آن را بە عنوان جنایت در مقابل بی گناهان ارزیابی می کنیم.

دولت ترک روزانە غیرنظامیان و زن و کودک و پیر در مقابل انظار جهانیان در منتقە ما بە قتل می رساند، و اکنون می خواهد آگاهانە و عامدانە مسئولیت این اقدام وحشیانە را متوجە نیروهای ما کند تا حملات خود را بە این نحو توجیە کند. همچنین می خواهد زمینە را برای حملات جدید بە منطقەامان آمدە کند. آنچە کە رسانەهای دولت ترک آن را منتشر می کنند، بازیی است کە از سوی میت ترک مطرح می شود و هدف آن سیاە نمایی تصویر نیروهای سوریە دمکراتیک است کە قدرتمندترین سازمان تروریستی افراطی جهان را در هم شکستە است. هدف از این اقدامات تحریف افکار عمومی در سطح جهانی، توجیە برای حملات جدید می باشد، هیچیک از این تلاشها تازگی ندارند، زیرا دولت ترک جنایات فراوانی را علیە خلق و نیروهای دمکراتیک در ترکیە انجام دادە است.

از جامعە بین المللی درخواست می کنیم کە در این دام پلید دولت ترک نیفتند، زیرا حکومت ترک جنگ ویژەای را برای پوشانیدن استفادە از سلاحهای شیمیایی علیە آزادخواهان خلق کورد بەکار می گیرد.

همچنین از مردم ترکیە میخواهیم کە در مقابل ادعاهای دروغین میت ترک هوشیار بودە و فریب دروغهای آنان را نخورند، لازم است کە در مقابل فاشیسم حکومت باغچلی و اردوغان هوشیار بودە و مانع از ایجاد دشمنی در میان خلقها شوند. بە همین جهت لازم است کە در مقابل جنگ ویژە و روانی دولت ترک بایستیم.

بار دیگر این این اقدام وحشیانە را محکوم کردە و از خداوند برای بازماندگان قربانیان طلب صبر داریم. امید کە مجروحان این انفجار هر چە زودتر شفا یابند.