خودمدیریتی شمال-شرق سوریه ۹۲ زن و کودک داعشی را به ازبکستان تحول داد

کمیته روابط خارجی خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در چارچوب توافقی که با هیات ازبک امضا نموده است، ۹۲ زن و کودگ داعش را که از تابعیت ازبکستان برخوردار هستند، به حکومت این کشور تحویل داد.

از ۲۸ آوریل هیاتی از وزارت امور خارجه ازبکستان از مناطق شمال-شرق سوریه دیدار کرد. این هیات در قامشلو از سوی عبدالکریم عمر ریاست مشترک کمیته روابط خارجی مورد استقبال قرار گرفت. این هیات با بسیاری از مقامات خودمدیریتی در منطقه شمال-شرق سوریه دیدار کرده است.

روز گذشته نیز بهرام جان‌الله‌اف ریاست هیات ازبکستانی و سفیر این کشور در کویت با عبدالکریم عمر ریاست مشترک کمیته روابط خارجی شمال-شرق سوریه دیدار به عمل آورند. این هیات در خصوص استرداد شهروندان ازبکی و خانواده‌های آن که به داعش پیوسته‌اند تفاهمنامه‌ای را امضا کردند. در چارچوب این تفاهمنامه ۹۲ زن و کودک داعشی به مقامات ازبکستان مسترد شدند.

برگزاری کنفرانس مشترک

در همین رابطه عبدالکریم عمر ریاست مشترک کمیته روابط خارجی شمال-شرق سوریه و بهرام جان‌الله‌اف ریاست هیات ازبکستان، نشستی خبری را برگزار کردند. عمر عبدالکریم در این باره افزود ما ۶۸ کودک و ۲۴ زن ازبکی را به هیات ازبکستان تحویل دادیم. ما کودکان یتیم یا کودکانی را که نیازمند درمان با معالجات پزشکی هستند، بعد از قبولی مادرانشان مسترد می‌کنیم.

بهرام جان‌الله‌اف سفیر جمهوری ازبکستان در کویت نیز اظهار داشت که اسامی ۱۸۰ ازبکی که در کمپ‌ها هستند را در درست دارند. در همین رابطه حکومت ازبکستان برنامه ویژه‌ای را آماده کرده است و کودکان تحت نظر مستقیم رباست جمهوری ازبکستان قرار می‌گیرند. 

هیات ازبکستانی مراتب تشکر و قدردانی خود را از مقامات خودمدیریتی به دلیل تسهیل انتقال شهروندان ازبکستانی ابراز داشت.