راهپیمایی هزاران نفر در درباسیە و قامیشلو در مقابلە با انزوای امرالی

بە منظور اعتراض بە انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان، هزاران نفر در درباسیە و قامیشلو راهپیمایی کردند.

بە منظور اعتراض بە انزوای تحمیلی تشدید شدە بر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان، هزاران نفر در درباسیە و قامیشلو راهپیمایی کردند.

درباسیە

صدها زن از اهالی منطقە و از اعضای نهادهای مختلف، جنبش جوانان انقلابی سوریە تظاهراتی را آغاز کردند، شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان، پرچمهای کنگرە ستار و سردادن شعار بە برخودان رهبر آپو در امرالی درود فرستادند.

در میدان گاردینی این راهپیمایی بە میتینگ تبدیل شدە و هوژین هیریز از اعضای کنگرە ستار سخنرانی کردە و خاطر نشان ساخت کە زنان منطقە در مقابلە با انزوای تحمیلی بر رهبر آپو، فعالیتهای خود را ادامە می دهند. در این بارە هوژین اظهار داشت کە حملات دولت اشغالگر ترک با موافقت نیروهای بین المللی انجام شدە و انزوای تحمیلی بر رهبر آپو نیز، انزوایی است کە علیە تمام آعاد خلق و بویژە زنان صورت می گیرد.

هوژین در این بارە اعلام نمود کە لازم است خلق منطقە دستاوردهایی را کە در سایە فداکاری شهدا کسب شدە است، حراست نمایند و در مقابل حملات جنگ ویژە از منطقە حراست بە عمل آوردند، میتینگ با درود بە برخودان رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان خاتمە پذیرفت.

قامیشلو

بە منظور محکوم کردن انزوای تحمیل شدە بر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان، جنبش جوانان انقلابی سوریە در قامیشلو تظاهراتی را سازماندهی نمود. جوانان در این راهپیمایی از کمیتە منع شکنجە سورای اروپا درخواست نمودند وظایف و مسئولیتهای خود را در مقابل رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان انجام دهد. صدها جوان، بازاریان و نمایندگا  احزاب و مجروحان جنگی در این راهپیمایی مشارکت نمودند.

راهپیمایی در میدان السوامی در منطقە عنتریە در شرق قامیشلو آغاز شد، شرکت کنندگان تصاویر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان، پرچمهای حزب کارگران کوردستان و جنبش جوانان انقلابی سوریە را در دست داشتند.

این راهپیمایی در میدان عفرین در شرق شهر آغاز شدە و بە آکسیون اعتراضی منتهی شد، در این آکسیون اعتراضی اعضای مدیریت جنبش جوانا انقلابی سوریە، سرهات احمد سخنرانی کردە و انزوای تحمیل شدە بر رهبر خلق کورد عبدالە اوجالان را و موضع سی،پی،تی محکوم شد. در این بارە احمداعلام نمود کە چندین ماە سپری شدە است کە ما اطلاعی در مورد سلامتی رهبر آپو نمیدانیم. همزمان با آن، حملات ارتش اشغالگر ترکیە علیە ما نیز افزایش یافتە است. همین مسئلە اثبات میکند کە انزوا با حملات از ارتباط مستقیمی برخوردار بودە و در چارچوب سیاستهای نابودگرانە علیە خلقها ادامە پیدا می کند.

در بخش دیگری از سخنان خود احمد خاطر نشان کرد کە دولت اشغالگر ترک با تداوم تحمیل انزوا درصدد است کە ارتباط  رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان را از خلق منفک کند، با این وجود ما هیچگاە دست از آرمانهایمان برنداشتە و تا خاتمە دادن بە انزوا و تحقق آزادی فیزیکی رهبر آپو، مبارزاتمان را ادامە میدهیم.

بعد از آن، روناهی حسین از اعضای اتحادیە زنان جوان اعلام نمود: دولت ترک تصور می کند کە جنگ و تحمیل آن می تواند ما را از مبارزە برای آزادی رهبریمان دور کند و ما فعالیتهایمان را در این بارە خاتمە میدهیم. اما باید بە خوبی بداند کە صدایمان در همە جا طنین انداز خواهد شد. روناهی در سخنرانی خود بر تداوم مبارزە تا تحقق آزادی رهبر آپو تاکید کردە و در خاتمە اعلام داشت: دشمن باید بە خوبی بداند کە پ.ک.ک خلق است و خلق هم پ.ک.ک است و مبارزە ما ادامە پیدا می کند.