شبه نظامیان پ.د.ک در دروازه مرزی پیشخابور مانع ورود مادران صلح شدند

مادران صلح برای تحویل گرفتن اجساد شهیدان خلیفان به دروازه مرزی مابین روژاوا-باشور کوردستان رفته بودند با ممانعت شبه‌نظامیان پ.د.ک مواجه شدند. مادران صلح می‌گویند: ما خواستیم نامه‌ای به نظامیان پ.د.ک بدهیم اما آنها با اسلحه به خواسته ما پاسخ دادند.

مجلس خانواده شهدای اقلیم جزیره برای تحویل گرفته اجساد گریلاهایی که در شب ٢٨-٢٩ آگوست در خلیفان در کمین شبه‌نظامیان پ.د.ک به شهادت رسیده بودند از ۵ اکتبر/ ١٣ مهر در دروازه مرزی پیشخابور دست به تحصن زده‌اند. تحصن مادران صلح امروز وارد ١٩مین روز خود شده است.

مادران صلح از نخستین روز تحصن خواستار تحویل دادن نامه‌ای به گردانندگان برای تحویل اجساد گریلاهای شهید خلیفان شده‌اند، اما پ.د.ک برای دومین بار مانع مادران صلح شده و از پذیرش نامه سر باز زدند. پ.د.ک با بهانه کذب 'مسئولان اینجا نیستند، برای چند روز در مرخصی هستند' به درخواست مادران پاسخ دادند.

خامه علی قدیفه یکی از مادران صلح در مورد تحصن خود و رفتار نظامیان پ.د.ک با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.

'با سلاح در مقابل ما ظاهر شدند'

خامه علی قدیفه گفت:"مادران صلح برای تحویل گرفتن اجساد شهدا به مرز آمده‌اند. این دومین بار است که می‌خواهیم که نامه‌ای را به مسئولین پ.د.ک تحویل دهیم، اما آنها باز هم مانع شدند. با اسلحه مانع ٢٠ مادر صلح شدند."

وی در ادامه افزود:"ظاهر شدن نظامیان پ.د.ک در مقابل مادران صلح بسیار ناخوشایند است. ما مادران صلح هستیم. ما برای صلح به اینجا آمده‌ایم. اما آنها با سلاح با ما روبرو می‌شوند. یک تریلی را در مسیر راه ما قرار دادند. ما جنازه فرزندان خود را می‌خواهیم. ما تا جنازه عزیزانمان را پس نگیریم از دروازه مرزی خارج نمی‌شویم."