تأکید پلاتفرم دمکراتیک ایران بر ضرورت همکاری نیروهای دمکراتیک و چپ

... یکی از نقاط ضروری شروع این آغاز، لزوم تغییر در نوع نگرش نسبت به نقطه عزیمت و پایه نظری مفهوم “مبارزه” علیه جمهوری اسلامی با هدف دگرگونی ریشه‌ای مناسبات سیاسی و اقتصادی غیردمکراتیک و ناعادلانه موجود و بازسازی دمکراتیک و عادلانه آن است ...

   پلاتفرم دمکراتیک ایران با صدور بیانیه‌ای نیروهای چپ و دمکراتیک را به همکاری حول محور منافع و مصالح جنبش اجتماعی آزادیخواهانه و برابری طلبانه درون جامعه فراخوانده است.

متن بیانیه پلاتفرم دمکراتیک ایران به این شرح است:

   "پلاتفرم دمکراتیک ایران در سرفصل حساس سیاسی حال حاضر، با یادآوری مسئولیت خطیر کلیه نیروها، سازمان ها، احزاب و شخصیت های دمکراتیک، مترقی و پیشرو در قبال توده های مردم فرودست، تحت ستم و استثمار و سرکوب سیستماتیک و دائمی رژیم جمهوری اسلامی، تاکید می ورزد که یکی از شروط لازم و ضروری برای عبور از وضعیت فاجعه بار کنونی که مدت چهل سال است از خلال موجودیت استبدادی و غارتگرانه جمهوری اسلامی بر فرودستان و ستمدیدگان تحمیل شده، همانا همکاری کلیه بخش ها و اجزای جنبش سیاسی دمکراتیک، آزادیخواهانه و برابری طلبانه است.

   این امر مهم همراه با تاثیرات عملی آن، آغاز نخواهد شد مگر مقدمتا از طریق عبور از موانع ذهنی بازدارنده ی درون حزبی و درهم شکستن دیوار دگماتیسم ایدئولوژیک، اگوئیسم سیاسی و نگاه محض سازمانی به ضرورت ها و فوریت های سیاسی و واقعیت های اجتماعی از سوی سازمان ها و احزاب سیاسی مترقی و چپ که همانا به رغم دغدغه راستین برای رهایی ستمدیدگان از یوغ ستم و استثمار و سرکوب، دستخوش بی اثری و در نتیجه بحران عملکرد شده اند و بدینسان از ناحیه فقدان اثرگذاری عملی بر روند تحولات سیاسی ـ اجتماعی در راستای تقویت و گسترش جنبش اجتماعی آزادیخواهانه و برابری طلبانه علیه وضعیت ناعادلانه موجود در داخل کشور رنج می برند.

   نیروهای سیاسی مترقی و پیشرو جهت گذار از بحران دامنگیر اپوزیسیون چپ انقلابی رژیم اسلامی، برای آنکه بتوانند در عرصه جهت گیری های آینده ی فرآیندهای سیاسی ـ اجتماعی مربوط به جامعه نقش آفرینی کنند و همزمان از روند تدریجی استحاله گام به گام خود به محافل صرفا فعال در حوزه شبکه های اجتماعی جلوگیری به عمل آورند، ناگزیر بایستی توان عملی خویش را در راستای اثرگذاری بر چگونگی شکل یابی واقعیت های سیاسی ـ اجتماعی جامعه افزایش دهند.

   از نگاه پلاتفرم دمکراتیک ایران، یکی از نقاط ضروری شروع این آغاز، لزوم تغییر در نوع نگرش نسبت به نقطه عزیمت و پایه نظری مفهوم “مبارزه” علیه جمهوری اسلامی با هدف دگرگونی ریشه‌ای مناسبات سیاسی و اقتصادی غیردمکراتیک و ناعادلانه موجود و بازسازی دمکراتیک و عادلانه آن است. بی تردید این تصور ساده و غیردیالکتیکی که همانا “حقیقت تنها در نزد من است”، نمی‌تواند بخش دانایی تاریخ اندیشه‌ی پیچیده و متنوع و نیز گستردگی عمل رادیکال اجتماعی بشریت پیشرو را نمایندگی کند.

   به نظر می‌رسد که بویژه در مقطع کنونی، اساس و پایه نظری مفهوم مبارزه علیه رژیم اسلامی و وضع ناعادلانه موجود را عموما ارزش‌های صرفا ایدئولوژیک و سازمانی تعریف و تبیین می‌نمایند. این امر تاکنون در نفس خود سبب پراکندگی، انزواگزینی، عدم همکاری موثر و حتی خصومت ورزی میان اجزا، بخش ها و گرایش‌های تشکیل دهنده جنبش سیاسی چپ انقلابی گردیده است.

   برای خلاصی از این معضل، لازم است تا نقطه عزیمت و نیز غایت امر مبارزه علیه جمهوری اسلامی با هدف ایجاد دگرگونی وضعیت موجود ناعادلانه و استقرار جامعه‌ای دمکراتیک، آزاد و برابر، در بستر منافع و مصالح مشخص و رفع موانع عملی پیشروی جنبش اجتماعی آزادیخواهانه و برابری طلبانه‌ای جستجو گردد که در داخل در برابر سرکوبگری های فراگیر و همه جانبه سیستم ستمگر حاکم و رژیم اسلامی حامی آن مقاومت می‌کند و خواستار نابودی آن و دستیابی به حقوق انسانی، اقتصادی، سیاسی ـ اجتماعی، فرهنگی و ملی خود به صورت فراگیر و برای کلیه اعضا و گروههای جامعه است.

   جایگزینی نگرش و ذهنیت صرفا متکی بر باورهای جزم ایدئولوژیک در عرصه مبارزه با رژیم اسلامی از سوی نگرش و ذهنیت فراگیر دمکراتیک و چپ اجتماعی که نقطه عزیمت و هدف غایی آن را منافع و مصالح جنبش اجتماعی آزادیخواهانه و برابری طلبانه درون جامعه تعریف و تبیین می‌کند، نه تنها موانع نظری همچون دگماتیسم ایدئولوژیک، اگوئیسم سیاسی و حزبی را در برابر ضرورت همکاری اصولی اجزا و گرایش‌های گوناگون جنبش سیاسی چپ انقلابی مرتفع می‌سازد، بلکه موجب پیشبرد پروسه‌ای خواهد گردید که بر متن آن، توان اثرگذاری عملگرایانه سازمان‌ها، احزاب سیاسی، نیروها و اجزای تشکیل دهنده کلیت جنبش سیاسی چپ انقلابی بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی در راستای تقویت و گسترش جنبش اجتماعی آزادیخواهانه و برابری طلبانه‌ی درون جامعه را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد.

   به نظر پلاتفرم دمکراتیک ایران، همکاری سازمان‌ها، احزاب و نیروهای دمکراتیک و چپ یکی از شروط پایه‌ای پیشروی جنبش دمکراتیک، آزادیخواهانه و برابری طلبانه اجتماعی در داخل جامعه و تضمین عبور پیروزمند و ترقیخواهانه از بحران کشنده ی چهل ساله ای است که از خلال حاکمیت سیستم سیاسی ـ اقتصادی متضمن ستم، استثمار و نابرابری و رژیم استبداد مذهبی حامی آن، گریبان خیل عظیم فرودستان و سرکوب شدگان، کارگران، زنان، جوانان و خلق های ایران را می‌فشارد."