انتشار جزوه «دامی بە نام بسیج» از سوی کمیته تحقیقات کژار + دانلود جزوه

جامعه زنان آزاد شرق کوردستان در جزوه‌ای به ارزیابی پدیده مزدوریگری (بسیج) و عواقب نکبت‌بار آن برای جامعه پرداخته است.

جامعە زنان آزاد شرق کوردستان( کژار) در جزوه‌ای تحقیقاتی به ارزیابی پدیده بسیج‌‌سازی (مزدوریگری) و عواقب ناگوار آن برای جامعه کرده است. این جزوه به دو زبان کوردی سورانی و فارسی منتشر شده است.

کژار در این جزوه تحقیقاتی خود تلاش نمود کە هدف راستین سازمان دهی کردن زنان در بسیج را آشکارا نماید.

کژار در این فعالیت تحقیقاتی خود در خصوص نهادینە سازی زنان در بسیج می‌گوید؛ رژیم اشغالگر ایران با نیرو و توان زنان به خوبی آشنا بوده و خمینی در انقلاب خلق‌های ایران در سال ١٣۵٧ به صورت بسیار شفاف و روشنتر با این واقعیت روبرو شد. رژیم بسیار آگاهانه از به کار بستن هر راهکاری از جمله سرکوب و انتگره‌ی زنان درون سازوکار نظام استفاده نمود تا نیروی خروشان و متحول‌ساز زنان را از حالت تهدید علیه حاکمیت‌اش خارج نماید. رژیم بدنبال این بود تا بر طبق همین راهکارها، تمامی جامعه را نیز شکل ببخشد. تا به امروز نیز این حربه‌های نظام همچنان جهت مهار کردن و به کار بستن نیروی زنان، بر سر کار می‌باشد.

در ادامە این فایل تحقیقاتی خواهیم خواند کە رژیم مردسالار ایران برای رسیدن بە اهداف خود چگونە از زنان بسیجی همچون ابزار فشار و خشونت بر علیه زنان و جوانان به عنوان مدل زن مطلوب به جامعه‌ ارائە می نماید. در واقع رژیم با این سلسله فعالیت‌ها در صدد پوچ گردانیدن و تهی نمودن درون مایه‌ی بازخورد و تاثیرات رشد و نمو زنان کورد درون ساختار نیروی دفاع ذاتی در منطقه، می‌باشد. این زنان با پیشرفت در مدارج تعیین شده از سوی نظام و کسب اعتماد نظام، بعنوان جاسوس و تحت عناوینی از قبیل “پرستو” به فعالیت‌های جاسوسی درون مرزی و برون مرزی جهت تصفیه و تخریب احزاب، اشخاص و جنبش‌‌های فعال و آزادیخواه، همچنین در برابر دیگر دولت‌ها می‌پردازند.

در اخر برای چارە‌یابی این معضل کژار همچون الترنایتو بیان می‌نماید ما زنان در این سازمان، با تحلیل بنیادین تاریخ پیشروی ذهنیت جنسیت‌گرا و همچنین ارائه‌ی تفسیری علمی به موازات پراکتیک انقلابی خود از توان و اعتماد و اعتقاد به پیروزی آزادی به مبارزه در برابر رژیم فاشیست و ذهنیت جنسیت‌گرای رژیم ایران قاطعانه به مبارزات خود ادامه خواهیم داد. پیشبرد و سازماندهی زنان از تمامی خلق‌ها و اقشار مختلف ایران بدون نیروی دفاع ذاتی، به عنوان اصل اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی در تمامی عرصه‌های مبارزات دمکراتیک ما با اعتقاد به این واقعیت که در جهان و منطقه، بویژه در کوردستان فشار و سرکوب، تجاوز و اشغالگری بیش از هر بخش از جامعه، بر زنان پیاده می‌گردد را روزانه در جامعه رشد و توسعه خواهیم بخشید. ما بر این باوریم که هر زن و جامعه‌ای بدون نیروی دفاع ذاتی همانند طعمه‌ای آماده‌ی بلعیدن از سوی نیروهای ضد آزادی و دمکراسی خواهند بود. 

برای دریافت فایل جزوه تحقیقاتی لطفا [اینجا] کلیک کنید.