تلفات جانی در سیل روحا به ۲۱ نفر افزایش یافت

جنازه راننده کامیون امین ارگون که در روحا در سیل گرفتار شده بود، ۹ روز بعد پیدا شد، بنابر این تعداد جان‌باختگان سیل به ۲۱ نفر رسید.

جنازه راننده کامیون امین ارگون که در بزرگراهی که شهرستان‌های هواگ (بوزوا) و جورنی ره‌ش (هیلوان) را به هم متصل می‌کند در آب‌های سیل گرفتار شده بود، ۹ روز بعد در شهرستان هواگ پیدا شد.

جنازه‌ی ارگون برای کالبد شکافی به سردخانه موسسه پزشکی قانونی منتقل شد.

تلفات جانی در سیل ۱۵مارس در روحا به ۲۱ نفر افزایش یافت.