اوین پاشو: گیسوان ژینا امینی نظام حاکم بر ایران را بە لرزە درآورد

اوین پاشو، مدیر شورای زنان در منطقه جزیر روژآوا درباره خیزش خلق در روژهلات کوردستان و ایران با شعار ژن، ژیان. آزادی گفت: گیسوان ژینا امینی، نظام حاکم بر ایران را بە لرزە درآوردە و به منبع امیدی برای زنان در جهان بدل شده است.

اوین پاشو در گفتگویی با خبرگزاری ژنها گفت که آنچه در روژهلات کوردستان و ایران در حال وقوع است بە منبع امیدی برای زنان در اقصی نقاط جهان بدل شده است.

مدیر شورای زنان در منطقه جزیر روژآوا، ستم به زنان و نقض حقوق آنان را بخشی از ماهیت نهاد مردانەی ملت-دولت عنوان کرد و گفت: در این میان نظامهای دینی تحت نام سنتهای اجتماعی تلاش میکنند بردگی زنان را بە امری پایدار مبدل کردە و نقشی برای زنان در بسیاری از حوزەهای زندگی قائل نشوند. بە همین دلیل است که خاورمیانه بە کانون عصیان و مبارزات زنان مبدل شدە است.

اوین با اشارە بە شعار ژن، ژیان، آزادی که برای نخستین بار در شمال کوردستان شنیده شد گفت: این شعار با انقلاب زن در شمال و شرق سوریه به دستاوردهای بزرگی برای انقلاب ختم شدە و هم‌اکنون در روژهلات کوردستان و ایران بسوی انقلاب گام برمیدارد.

اوین پاشو در مورد انقلاب روژآوا که از آن با عنوان انقلاب زنان یاد می شود نیز گفت: دستاوردهای انقلاب فقط متعلق به زنان مناطق ما نیست بلکه متعلق به تمامی زنان جهان است. مشاهدە می‌شود  کە شعار ژن، ژیان، آزادی شعار اصلی انقلاب زنان در شمال و شرق سوریه بوده و این شعار با ابعاد وسیعش در خیزش زنان روژهلات کوردستان و ایران نیز تجلی پیدا کردە است.

مدیر شورای زنان در منطقه جزیر از حکومت ملایان در ایران به عنوان ناقض اصلی حقوق زنان در منطقه نام برد که برای برده‌سازی از زنان، مرتکب هر نوع خشونتی شده و موانع متعددی پیش‌پای آنان ایجاد می کنند. وی در ادامە افزود: تداوم خیزش از سوی زنان به معنای اصرار بر تغییر و تحولات است. تاکنون مقاومتی بزرگ با پیشتازی زنان ادامه یافته و تاریخ خواهد نوشت که گیسوان یک زن کورد یک نظام فرادست را بە لرزە درآوردە است. قیام زنان روژهلات کوردستان پس از قتل ژینا امینی به همەی زنان نیرو بخشید و با جلب پشتیبانی جنبشهای زنان به افسانه‌ای جهانی بدل شد؛ در جریان این خیزش زنان روحیەی مشترکی در مبارزات علیه نظامهای مستقر از خود نشان دادند. اوین پاشو به انقلابیون زن در سراسر ایران درود فرستاد و بخشی از سخنانش را به زینب جلالیان زندانی سیاسی کورد در ایران اختصاص داد که از پانزده سال پیش محبوس است.

در این بارە اوین پاشو به عدم حق درمان زینب جلالیان که از بیماری رنج میبرد اشاره کردە و گفت ما زنان روژآوای کوردستان حامی زنان روژهلات کردستانیم و با روحیەی انقلابمان شعار ژن، ژیان، آزادی را سر می‌دهیم.