مبارزان یک بار دیگر حملات تبهکاران را درهم شکستند

نیروهای سوریه دمکراتیک حملات دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش را در برابر تپه بللکای منطقه راجو درهم شکستند

نیروهای سوریه دمکراتیک حملات دولت اشغالگر ترکیه و تبهکارانش را در برابر تپه بللکای منطقه راجو درهم شکستند.

 

ارتش غاصب ترکیه و تبهکاران وابسته به او خواستند که با حمله به تپه بللکای منطقه راجو کانتون عَفرین، آن را به اشغال درآورند که با مقاومت بی‌همتای مبارزان روبرو شدند.