در منطقه‌ی جزیره هزاران نفر خواستار آزادی جسمانی رهبر خلق کورد شدند

در شهر حسکه واقع در منطقه‌ی جزیره، هزاران نفر از ساکنان منطقه علیه انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، به میادین آمدند و خواستار آزادی جسمانی وی شدند.

این راهپیمایی توسط نیروهای حفاظت اجتماعی (ه‌پ‌ج) سازمان داده شد و در چهارراه آرین میرکان‌ در محله‌ی‌ مشرفیه‌ی شهر حسکه آغاز شد و تا بازار مرکزی شهر ادامه یافت.

شرکت کنندگان پرچم ه‌پ‌ج و یگان‌های مدافع خلق و یگان‌های مدافع زنان و پلاکارد «نه به خشونت علیه زنان» و ژن، ژیان، آزادی» و عکس‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را به اهتراز درآوردند. همچنین شعار «بدون رهبر زندگی میسر نیست» و «زنده باد مقاومت روژآوا» و «زنده باد مقاومت رهبری» و «نه به اشغال‌گری» و «نه به خشونت» را سردادند.

در بازار مرکزی، پس از ادای احترام به شهدا، عضو نیروهای حفاظت اجتماعی (ه‌پ‌ج)، آسیا جمعه، گفت: «به لطف فکر و فلسفه‌ی رهبر عبدالله اوجالان و راهی که به زنان نشان داده است، زنان در تمامی عرصه‌های زندگی خود را اداره کرده و خود را ثابت کردند.»

در ادامه تاکید نمود، تا پایان دادن به انزوا و دست‌یابی به آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالانبه مقاومت خواهیم پرداخت و از خط‌مشی وی صیانت خواهیم کرد.

این راهپیمایی با شعار «زنده باد مقاومت رهبری» و «زنده باد مقاومت خلق‌ها» پایان یافت.