باشاران: در بالاترین سطح برمبنای مکانیسم کودتا عمل می‌شود

باشاران؛ ترکیه دیگر یک دولت قانونگرا هم نیست. حقوق دستورالعمل گسترده‌ای است که هم عرصه بین‌المللی و هم آزادی را هم شامل می‌شود.

   عایشه آجار باشاران پارلمانتار الیح حزب دمکراتیک خلق‌ها با یادآوری اینکه سیستم قضایی ترکیه به ابزاری در خدمت ائتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ مبدل شده است در گفتگو با خبرگزاری فرات 'مفاد استراتژیک رفورم در سیستم قضایی ترکیه' را مورد ارزیابی قرار داد

   باشاران با بیان خاطرنشان کردن نارضایتی بخش بزرگی از جامعه نسبت به رژیم قضایی و دادستانی در ترکیه گفت:"به ویژه پس از کودتای ١۵ ژوئیه سیستم قضایی به ابزاری برای ائتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ مبدل شد. ما مداوما در مورد تأثیر سیاست بر سیاست قضایی در ترکیه و کشورهای کمتر توسعه یافته گفتوگو می‌کنیم. نه تنها در این مقطع در دهه‌های ۶٠ و ٨٠ دادگاههای امنیت دولت و دادگاههای ویژه، سپس دادگاههای استقلال. مسئله رفتار سیاسی دادگاهها و سیستم قضایی از موضوعاتی است که همیشه به بحث گذاشته می‌شود. ولی این مسئله ٣۴ ساله‌ای است که امروز به اوج خود رسیده است. با احکام قضایی نامحدود در تلاش نابودی و سرکوب هستند."

اردوغان دستور داد، دادگاه اجرا کرد
   باشاران تداوم حبس دمیرتاش و یوکسک‌داغ را غیرقانونی دانسته و گفت:"در تاریخ بی‌حقوقیهای فراوانی بر ما روا داشته شده است. ما پرونده‌های ک.ج.ک، کودتای سیاسی چهارم نوامبر ٢٠١۶، احکام قضایی ١٩٩٠ به بعد و پرونده ژیتم را شاهد بودیم. اما آنچه دیروز روی داد متفاوت بود. آنچه اتفاق افتاد ماهیت خویش را برملا کرد. زیرا رویدادهای ۶ تا ٨ اکتبر ٢٠١۴ در شرایطی روی دادند که شرایط اجتماعی و سیاسی‌ جداگانه‌ای حاکم بودند. در شرایطی که مرحله چاره‌یابی متوقف گردید، همچنین [رژیم ترک] منکر توافقنامه دلمه‌باغچه شد و وقایع ۶ -٨ اکتبر همیشه علیه حزب ما مورد استفاده قرار گرفتند و برای منزوی سازی و تروریزه کردن حزبمان همچون ابزاری به کار گرفته شدند."

​​​​​​​   باشاران تصریح کرد که اردوغان رئیس کل آ.ک.پ یک روز قبل در سخنانی دمیرتاش و یوکسک‌داغ را مسئول رویدادهای ۶ – ٨ اکتبر معرفی کرد، باشاران گفت:"اینکه پس از سخنان اردوغان دادگاه چنین حکمی را صادر کرد تصادفی نیست. ترکیه از این پس یک دولت قانونی نیست. حقوق دستورالعمل گسترده‌ای است که هم عرصه بین‌المللی و هم آزادی را هم شامل می‌شود. قانون هم چهارچوب و مرزهای خود را داراست. اما چنان مکانیزمی وجود دارد که دیگر بر مبنای قوانین اساسی هم عمل نمی‌کند. در حاکمیت تک نفره سخنی که بر زبان آورده شود به عنوان فرمان – دستور ملاک قرار می‌گیرد. [اردوغان] یک روز قبل دستور داد و امروز هم دو رئیس مشترک در زندان بسر می‌برند."