تملی: جامعه و برنامه‌ سیاسی ما منطبق همدیگرند

سزای تملی، نماینده وان حزب دمکراتیک خلق‌ها با اشاره به گردهمایی‌های دمکراسی این حزب گفت:"ما در این گردهمایی‌ها شاهد بودیم که جامعه و برنامه سیاسی ما بر همدیگر منطبق هستند."

گردهمایی‌های سیاسی که دومین مرحله از کارزار آکسیون‌های مبارزه دمکراسی ه.د.پ است ادامه دارند. ه.د.پ با سفر به شهرها گردهمایی‌های را برگزار نموده و با خلق گفتگو می‌کنند.

سزای تملی رئیس مشترک سابق حزب دمکراتیک خلق‌ها و نماینده وان این حزب در مجلس ترکیه در گفتگو با خبرگزاری فرات نیوز سیاست‌‌های رژیم کودتاگر حاکم بر ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد.

تملی خاطرنشان کرد که تنها استراتژی رژیم حاکم بر ترکیه تداوم جنگ علیه کوردهاست و تمامی توان خود را در این راستا به کار گرفته است. تملی تصریح کرد که تنها آلترناتیف این رژیم حزب دمکراتیک خلق‌هاست، زیرا تنها ه.د.پ است که مبارزه صحیح را به پیش می‌برد.

رویکردهای سیاسی ه.د.پ رژیم را بشدت هراسان کرد

تملی با اشاره به اینکه ه.د.پ از نخستین روز فعالیت‌ خود خط سوم را مبنا قرار داده است اظهار کرد:"راه سوم در سطح به چالش کشیدن سیستم سیاسی موجود در ترکیه بود. علیه سیاست‌های تک‌پرست که از سوی گروه‌های اتحاد و ترقی و جمهوری‌پرستان که بر جامعه تحمیل می‌شد راه سوم یک راه جایگزین بود. مخالفت سیاسی در ترکیه همیشه در دام ذهنیت دولتگرایی باقی مانده است. ه.د.پ (کنگره دمکراتیک خلق‌ها) و ه.د.پ (حزب دمکراتیک خلق‌ها) این وضعیت را رسوایی خواند و اثبات کرد که سیاست، مخالفت و مدیریتی جداگانه ممکن است.

بدون شک این مورد نتیجه رویکرد مبتنی بر جامعه دمکراتیک، ملت دمکراتیک و دمکراسی رادیکال متعلق به ماست. همچنین ذهنیت ما را نشان می‌دهد که معتقد به دستیابی به دمکراسی از طریق دمکراسی‌های محلی (منطقه‌ای) است. از اینرو رویکردهای سیاسی ما رژیم حاکم را بشدت هراسان کرد. ما به عنوان ه.د.پ این راه را ادامه می‌دهیم و مبارزه را هم گسترش خواهیم داد. حکومت در مقابل این شیوه از سیاست‌ورزی ناکام مانده و به محاصره و خشونت روی آورده است. بدون شک این دوره به پایان می‌رسد و آنان رفتنی هستند. اما برای این کار باید مبارزه ارتقا یابد."

توافق‌های اجتماعی

تملی خاطرنشان کرد که برای دستیابی به جمهوری دمکراتیک به سیاستی اجتماعی و جامعه‌ای سیاسی نیاز است و اظهار کرد:"از اینرو ما باید به این وظیفه خویش در میان خلق و در کنار خلق عمل کنیم. ما باید توافق‌های مبتنی به همسبتگی اجتماعی را فراهم کنیم. ما در این راستا نخست راه‌ پیمایی عدالت، آزادی و برابری را به سوی آنکارا آغاز کردیم، در این مرحله ما خواستار برگزاری گردهمایی‌‌هایی با خلقمان و نیروهای دمکراتیک هستیم، هدف ما ارتقا و تقویت مبارزه است.

هدف ما این است که دمکراسی را در ترکیه عملی کنیم. در این رابطه ما برنامه‌ای سیاسی را پیش روی خود قرار داده‌ایم. ما این برنامه را به خلقمان می‌رسانیم. این برنامه افق‌های تازه‌ای را طرح می‌کند. افق‌های تازه‌ای که متکی بر خط سوم است. زیرا ما درصدد پاسخگویی به نیازمندی‌های جوامع ترکیه هستیم. ما در فعالیت‌های خود شاهد استقبال جامعه و انطباق سیاست‌هایمان با مطالبات جامعه هستیم."