"تنها یک راه وجود دارد؛ برخوردی سخت و قاطع"

روسای كمیته‌های امور خارجی پارلمانهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و پارلمان اروپا و مجلس نمایندگان ایالات متحدە آمریكا در بیانیه‌ای مشترك حمله نظامی تركیه به شمال وشرق سوریه را محكوم کردند.

   روئسای كمیته‌های امور خارجی پارلمانهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و پارلمان اروپا و مجلس نمایندگان ایالات متحدە آمریكا در بیانیه‌ای مشترك حمله نظامی تركیه به شمال وشرق سوریه را محكوم کردند.

متن بیانیه مشترک به این شرح است:

  «ما روسای كمیتەهای امور خارجی پارلمانهای بریتانیا، فرانسە، آلمان و پارلمان اروپا و مجلس نمایندگان ایالات متحدە آمریكا مشتركا و با قویترین لحن حملە نظامی تركیە بە شمال شرقی سوریە را محكوم می‌كنیم.

  ما نفوذ این نیروها را یك حملە نظامی و ناقض قوانین بین الملل می‌دانیم. حملە تركیە منجر بە لطماتی بە مردم محلی شدە كە مجبور بە فرار شدەاند و همچنین منجر بە بی‌ثباتی بیشتر در سوریە و كل منطقە شدە است.

  ما معتقدیم تنها گذاشتن كوردها اقدامی اشتباە است. نیروهای سوریە دمكراتیك، متحد ما در ائتلاف جهانی، نقشی بزرگ در پیروزی علیە داعش داشتەاند كە هنوز پایان نیافتە است و در این راستا آنها جانهای زیادی را از دست دادەاند.

  ما عمیقا از تصمیم رییس جمهور آمریكا مبنی بر خروج نیروهایش از شمال شرقی سوریە متاسفیم كە نشانی دیگر از تغییری چشمگیر در سیاست خارجی آمریكا در خاورمیانە و خاورنزدیك دارد. تهاجم تركیە ممكن است بە تجدید حیات تروریسم اسلامی بیانجامد و زحمات چندین سالە و سرمایەگذاریها برای صلح و ثبات در این منطقە را تضعیف كند. بە همین دلیل ما امیدواریم كە ایالات متحدە مجددا مسئولیت خود را در این منطقە بە عهدە بگیرد.

  به همان نسبت ما اتحادیە اروپا و دولتهای عضو را فرا می‌خوانیم كە مسئولیت خود را بە عهدە بگیرند و در حل این نزاع دخیل باشند. ما بە اقدامی مشتركی سریع و پایدار نیاز داریم. تنها یك راە وجود دارد: برخوردی سخت و قاطع.

  این جنگ ویرانگر بر مردمان كشورهای ما هم بە طور وسیعی تاثیر گذاشتە است. بە همین دلیل ما نمایندگان پارلمان هایمان احساس تكلیف می‌كنیم كە موضع مشتركمان را روشن كنیم. ما فراتر از احزابمان و فراتر از ملتهایمان متحد شدەایم تا تعهدمان را بە ارزشهای مشترك و مسئولیت‌ها و منافعمان نشان دهیم."

امضا کنندگان بیانیه:

— الیوت اینگل، رئیس كمیتە امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحدە آمریكا

— دیوید مك الستر، رئیس كمیتە امور خارجی پارلمان اروپا

— نوربرت روتگن، رئیس كمیتە امور خارجی بوندستاگ آلمان

— ماریل دوسارنز، رئیس كمیتە امور خارجی مجلس ملی فرانسە

— تام تاگنهات، رئیس كمیتە امور خارجی مجلس عوام بریتانیا