حمله پلیس به نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها در مجلس ترکیه

ارلمانتاران پس از قرائت بیانیه به سوی گوونپارک بخش قزلا در آنکارا دست به راهپیمایی زدند ولی با حمله نیروهای پلیس روبرو شدند.

نمایندگان ه.د.پ در مجلس ترکیه بیانیه‌ای را در محکومیت کودتای رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ علیه دو نماینده ه.د.پ و یک نماینده ج.ه.پ صادر کردند. پارلمانتاران پس از قرائت بیانیه به سوی گوونپارک بخش قزلا دست به راهپیمایی زدند ولی با حمله نیروهای پلیس روبرو شدند.

گروه نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها در مجلس ترکیه در رابطه با دستگیری دو نماینده ه.د.پ «لیلا گووَن» و «موسی فارس‌اوغلار» و همچنین انیس بربر‌اوغلو نماینده ج.ه.پ بیانیه‌ای صادر کرد.

پس از قرائت بیانیه نمایندگان پارلمان اقدام به راهپیمایی اعتراضی به سوی گووَنپارک بخش قزلا کردند. نمایندگان پارلمان پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آن جمله "کودتا در جریان است" نوشته شده و شعار "آ.ک.پ کودتاگر است" را فریاد زدند.

چماقداران پلیس وابسته به آ.ک.پ به نمایندگان مجلس ه.د.پ حمله کردند.