درخواست ملاقات خانواده زندانیان امرالی

خانواده رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و ۳ زندانی دیگر در زندان امرالی با هدف دیدار با بستگانشان به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

  محمد اوجالان برادر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و مظلوم دینچ وصی خانواده با هدف رفتن به امرالی به همراه وکلا به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

  از خانواده زندانیان گروه F امرالی، پولا یلدرم برادر هامیلی یلدرم، امین کونار برادر عمر خیری کونار و صبیحه اصلان خواهر ویسی آکتاش برای دیدار با بستگانشان به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.