دو شهرند بلوچ در جریان تیراندازی ماموران انتظامی جانباختند

تیراندازی بی ضابطه ماموران نیروی انتظامی در بلوچستان باز هم جان گرفت است

تیراندازی بی ضابطە ماموران نیروی انتظامی در بلوچستان باز هم جان گرفت است.

 

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته ماموران انتظامی در منطقه اسفندک سراوان به سمت خودروی یک شهروند بلوچ به ظن حمل کالای قاچاق آتش گشودند که در جریان آن دو نفر کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

 

کشتە و مجروحان این تیراندازی از اهالی شهرستان خاش هستند.

ویدئویی در این رابطه منتشر شده که نشان می دهد این اقدام نیروی انتظامی با اعتراض شدید مردم حاضر در محل مواجە شدە است.

همچنین روز گذشتە طی اقدامی مشابە ماموران انتظامی نیکشهر به سمت یک خودروی حامل گازوئیل آتش گشودند کە با واکنش گسترده مردم در شبکه های اجتماعی همراە بود.

 

بە گفتە محسن گل محمدی دادستان نیکشهر مامور خاطی بازداشت شدە است.

 

خبر بازداشت این مامور انتظامی در حالیست کە سالانە شماری از شهروندان بلوچ بە دلیل تیراندازی بی ضابطە ماموران انتظامی در جادەهای این استان کشتە و زخمی می شوند.