'روشهای نامشروع قدرتِ نامشروع بر سر کار است'

گونای کوبیلای سخنگوی ه.د.پ اعلام کرد، حملات حکومت تنها علیه ه.د.پ نیست. حکومت می‌خواهد اپوزسیون فعال را از میان ببرد و سپس به سایر نیروهای اپوزسیون حمله کند.

گونای کوبیلای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها در مصاحبه با خبرگزاری فرات در مورد عملیات دستگیری اعضای حزبش سخن گفت و اعلام کرد، پس از انتخابات شهرداریها در ۳۱ مارس، آ.ک.پ و م.ه.پ علیه ه.د.پ که آنرا مانع اعمال و اقدامات خود می‌بینند، دست به عملیات و حملات گسترده زدند. کوبیلای افزود:"روش نامشروع و حکومت نامشروع بر سر کار است."

کوبیلای همچنین گفت، "از یک طرف رژیم قیمها و از یک طرف نیز حملات و خشونت و دستگیریها ادامه دارند."

کوبیلای همچنین گفت، "رخدادها نشان دهنده‌ی درماندگی حکومت است و روی حقیقی جامعه توسط آ.ک.پ دیده می‌شود."

سخنگوی ه.د.پ همچنین اعلام کرد، باید همه به خوبی دشمنی حکومت با ه.د.پ را ببینند. زمانی که رقیب اصلی از میان می‌رود به راحتی سایر رقیبها هم از میان برداشته می‌شود. پس از آنکه از ه.د.پ نجات یافتند، آنگاه به سایر نیروهای اپزسیون حمله می‌کنند. باید این خطر دیده شود. اگر این حملات را مختص ه.د.پ ببینند، این یک اشتباه تاریخی است."

کوبیلای در پایان سخنانش گفت، "ه.دپ تنها یک دفتر یا مرکز نیست که اشغال شود. ه.د.پ حزبی است که پاسخ درخواستهای جامعه را می‌دهد. به همین دلیل تعطیلی دفاتر ه.د.پ مهم نیستند."