لغو مصونیت دو نماینده مجلس ه.د.پ و یک نماینده دیگر

روز پنجشنبه مصونیت پارلمانی دو نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها و یک نماینده حزب جمهوریخواه در ترکیه لغو شد

پارلمان ترکیه روز پنجشنبه در راستای کودتای سیاسی  علیه نیروهای مخالف اردوغان رأی به سلب مصونیت دو نماینده ه.د.پ و یک نماینده ج.ه.پ داد.

پارلمان ترکیه مصونیت «لیلا گووَن» پارلمانتار جولمرگ ه.د.پ و رئیس مشترک ک.ج.د و «موسی فارس‌اوغلاری» پارلمانتار آمد و انیس بربری‌اوغلو پارلمانتار ج.ه.پ را لغو کرد.

تصمیم پارلمان ترکیه با اعتراض پارلمانتاران ه.د.پ و ج.ه.پ روبرو شد.