تصویر

در سیدنی غصب اراده خلق محکوم شد

در شهر سیدنی، مصادره شهرداری جولمرگ که به مثابه غصب اراده خلق دانسته می‌شود، به شیوه‌ توده‌ای محکوم شد.

کوردستانیان در شهر سیدنی استرالیا گردهم آمدند و به شیوه‌ دسته جمعی غصب اراده اهالی جولمرگ را طی کنشی اعتراضی محکوم کردند. این کنش با پشتیبانی مرکز جامعه دمکراتیک کورد ‌(د‌ت‌ک‌م) برگزار شد و در آن علیه مصادره و غصب، فراخوان مبارزه داده شد.

در سخنرانی‌های که به عنوان د‌ت‌ک‌م انجام گرفت،‌ بیان شد که دولت اشغالگر ترکیه نه تنها در باکور کوردستان،‌ بلکه می‌خواهد در تمام کوردستان،‌ دستاوردهای کوردها را از میان بردارد.

این کنش با سردادن شعارهای ‌«ترکیه‌ی تروریست»، ‌«آزادی برای کوردستان»، ‌«ترکیه داعشی» و ‌«اردوغان فاشیست» به پایان رسید.