هزاران پزشک در بریتانیا دست به اعتصاب زدند

هزاران پزشک در بیمارستان‌های بریتانیا اعتصاب سه روزەای را برای افزایش دستمزدها آغاز کردەاند.

در بریتانیا، تورم ١٠ درصد افزایش یافته است که بر بسیاری از مشاغل تأثیر گذاشته است. کارکنان راه‌آهن، پرستاران، پلیس مرزی و معلمان برای افزایش حقوق دست به اعتصاب زدند. دولت مذاکرات را با کارمندان راە‌آهن و پرستاران آغاز کرد و چهارشنبه هفته آینده دولت بودجه خود را ارائه خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود کە بزرگترین اعتراضات را شاهد باشیم. همچنین قرار است راهپیمایی بزرگی نیز در لندن انجام شود.

از طرف دیگر پزشکان نیز  دست به اعتصاب زدند. اعضای سندیکای (بی ام ای) در مقابل بیمارستان‌ها استندهایی برپا کردند.  انتظار میرود این اعتصاب سه روز طول بکشد. گزارش شده است که ده‌ها هزار پزشک دست به اعتصاب زده‌اند.