کارها و اقدامات برای راهپیمایی ۱۷ فوریه در کلن ادامه دارد

کارها و اقدامات برای راهپیمایی و تجمع ۱۷ فوریه در کلن برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ادامه دارد.

در سراسر اروپا، کوردها و دوستانشان برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در حال تدارکات هستند. کارها برای شرکت در راهپیمایی و تجمع ۱۷ فوریه در کلن آلمان در چارچوب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل‌ سیاسی برای مسئله‌ی کورد» ادامه دارند.

فعالیت‌های سازمان‌های دمکراتیک کوردی در تمامی شهرهای آلمان از طریق نشست خلق و دیدار با سازمان‌ها و توزیع بروشورها و بازدید از کارگاه‌ها ادامه دارد.

در چارچوب این فعالیت‌ها، جوانان پوستر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را بر روی رود راین در دوسلدروف آویزان کردند.

در مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کورد نشست خلق برگزار شد، سیاستمدار کورد موسی فاریس‌اغلو در این نشست حضور داشت.

به همان ترتیب در شهرهای بیلفیلد و بون و گریونبوریخ نشست خلق برگزار شد.