دانشگاه روژآوا: دانش‌آموزان روژهلات کوردستان و ایران تنها نیستند

در دانشگاه روژآوا در قامشلو شمال و شرق سوریه، انجمن دانشجویان این دانشگاە با حضور ده‌ها تن از دانشجویان برای حمایت از دانش‌آموزان روژهلات کوردستان و ایران که با حملات شیمیایی و مسمومیت مواجه شده‌اند موضعگیری خود را اعلام و بیانیه‌ای را قرائت کردند.

«نقش دانشجویان دختر در رهبری بسیار مهم بود»

این بیانیه توسط سلوە عبود، سخنگوی انجمن دانشجویان دانشگاه روژآوا خواندە شد و گفت: قیام «ژن، ژیان، ئازادی» که با قتل ژینا امینی در روژهلات کوردستان و ایران آغاز شدە  بیش از شش ماه است ادامه دارد نقش دانشجویان در این قیام در سطح رهبری بسیار مهم بود، به ویژه نقش دانشجویان دختر، قوانین و برنامەهایی کە حکومت ایران بە اجبار آنها را بر مردم تحمیل کردە بود به رهبری زنان جوان در جامعە از هم پاشیدە شد و این ترس را در دل رژیم ستمگر ایران که می‌خواهد دوران حاکمیت خود را دائمی کند ایجاد می‌کند، بنابراین برای جلوگیری از سقوط خود بە حملات وحشیانە دست می‌زند.

«مسمومیت دانش‌آموزان بە صورت سیستماتیک انجام می‌شود»

سلوە عبود در ادامەی بیانیه‌ی ذکر شدە با اشارە بە اینکە بیش از  ٧ هزار دانش‌آموز مسموم شده‌اند که چهار نفر از آنها جان باخته‌اند گفت: رژیم ایران ۴۴ سال است که مردم را بازداشت کردە، بە قتل می‌رساند و اعدام می‌کند و شیوەی دفاع از حکومت خود را اخیرا افزایش دادە است، البتە برای مسمومیت دانش‌آموزان این حوادث بە صورت سیستماتیک انجام می‌شود. در شهرهای روژهلات کوردستان از جمله سنە، مهاباد، ایلام، کرماشان، سقز، مریوان و بوکان و در شهرهای ایران مانند تهران، قم، اصفهان، کرج و شیراز ١٧٠ مدرسە مورد حملات شیمیایی قرار گرفت بیش از ٧ هزار نفر مسموم و دستکم چهار دانش‌آموز جان باختند، در میان مسموم‌شدگان دانشجویان نیز وجود دارند اما بیشتر دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستانی هستند.

«رهبر این جنبش رهبر آپو است که فلسفه آزادی جامعه را با «زن، زندگی، آزادی» تدوین کرده است»

سلوە عبود با اشارە بە اینکه رژیم فاشیستی ایران نتوانست جلوی طوفان تغییر و آزادی را بگیرد گفت: این حمله علیه دانش‌آموزانی انجام می‌شود که اکنون دیوار ترس را شکسته و خواهان تغییر دموکراتیک هستند اما این حملات و ظلم رژیم مانع طوفان تغییر و آزادی نخواهد شد. این طوفان آزادی ریشه در جنبش‌های انقلابی جوانان سال ۶٨ دارد و اکنون در کوه‌ها و دشت‌ها و شهرهای کوردستان در حال گسترش است. رهبر این جنبش رهبر آپو است که فلسفه آزادی جامعه را با «زن، زندگی، آزادی» تدوین کرده است، اکنون این فلسفه به شعار اصلی این قیام تبدیل شده است.کانون جوانان انقلاب ۶٨ در اروپا بود، اما با انقلاب‌های روژآوا و روژهلات، اکنون کانون جوانان انقلابی خاورمیانه است و پرچم رهبری در دست جوانان روژ‌هلات و ایران است. این موج آزادی زنان و خلق‌ها کە ما با «ژن، ژیان، ئازادی» وصف می‌کنیم در باکور می‌درخشد و در روژآوا و اکنون در روژهلات بە اوج رسیدە است.

«جوانان و زنان روژهلات کوردستان و ایران تنها نیستند»

سلوە عبود  با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان روژهلات کوردستان و ایران تنها نیستند و از آنها حمایت می‌کنند با این جملات بیانیە را بە اتمام رساند و گفت: وقتی می‌گوییم جوانان و زنان روژهلات کوردستان و ایران تنها نیستند چون ما بە عنوان دانشجویان دانشگاە روژآوا از آنها حمایت می‌کنیم و از همەی جوانان و دانشجویان انقلابی جهان می‌خواهیم، ​​قلب انقلاب آزادی‌خواهی کنونی در روژهلات کوردستان و ایران است، بیایید در کنار جوانان و دانشجویان رژهلات کوردستان و ایران شبکه حمایتی بسازیم چون رژیم‌های دیکتاتوری و هژمونی‌خواهان با حمایت انقلابیون سرکوب می‌شوند.

این بیانیه با سر دادن شعار «ژن، ژیان، ئازادی» بە پایان رسید.