پیکر عماد ابراهیم از رزمندگان نیروهای سوریە دموکراتیک، تشییع شد

پیکر عماد ابراهیم شروان نیروهای سوریە دموکراتیک کە در ٤ مارس در حسکە شهید شدە بود، در آرامگاه شهید دلیل ساروخان قامشلو طی مراسمی تشییع شد.

پیکر عماد ابراهیم (قهرمان قامشلو) رزمنده نیروهای سوریه دموکراتیک در آرامگاه شهید دلیل ساروخان قامشلو کە در ٤ مارس در حسکه به شهادت رسیدە بود تشییع شد. در این مراسم صدها نفر از ساکنان قامشلو حضور داشتند. عکس عماد ابراهیم از شروانان نیروهای سوریه دموکراتیک به اهتزاز درآمد و پی در پی شعار ‘شهید نامرن’ سر داده شد.

در این مراسم زیور علی، رئیس مشترک شورای خانواده شهدای عامودە سخنرانی کرد و به خانواده شهید و تمامی خلق تسلیت گفت. وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای راه آزادی به ویژه شهدای ماە مارس گفت: "شهید قهرمان در ماە مارس مانند غنچەای بود کە در راە آزادی خلق کورد و همه خلق‌های شمال و شرق سوریه جانباخت. همانند کاوە آهنگر کە در برابر ظلم سر تعظیم فرود نیاورد، همانطور که مظلوم دوغان با مقاومت تاریخی خود در زندان آمد برای تمام خلق کورد مبارزه کرد، امروز شهید قهرمان نیز در راە آزادی خلقش، آزادی بشریت و زندگی باشکوه جان باخت.

زیور علی در پایان سخنان خود قول داد که راه شهدا را ادامه دهد.

سعید فرسو فرمانده شورای نظامی عامودە با بزرگداشت یاد شهدای آزادی گفت: ما در راه همرزمان شهیدمان می‌جنگیم و مقاومت همرزمان شهیدمان را هرگز فراموش نمی‌کنیم. قول می‌دهیم تا آخر از راە رفقای شهیدمان مبارزە کنیم و از خلقمان حفاظت کنیم.

به نمایندگی از خانواده شهید قهرمان قامشلو دخترعموی شهید، بهار آمد سخن گفت، وفاداری خود را به شهدا اعلام و بر مقاومت تاکید کرد.

در پایان این مراسم پیکر شهید قهرمان قامشلو با هلهله مادران و سر دادن شعار ‘شهید نامرن’ تشییع شد.