ک.ژ.ک سیاست خصمانه دولت ایران علیه زنان را محکوم کرد

شورای هماهنگی جامعه زنان کوردستان (ک.ژ.ک) اعلام کرد؛ دولت ایران برای اینکه زنان جوان را سرکوب کند، آنها را بترساند و از مدرسه و دانشگاه دورشان کرده و در کنج خانه نگه دارد، حوادث مسموم‌سازی را راه انداخته است.

شورای هماهنگی ک.ژ.ک بیان کرد؛ دولت ایران برای اینکه زنان جوان را سرکوب کند، آنها را بترساند و از مدرسه و دانشگاه دورشان کرده و در کنج خانه نگه دارد، حوادث مسموم‌سازی را راه انداخته است و این سیاست دشمنانه دولت علیه زنان و خلق‌های ایران را محکوم کرد.

شورای هماهنگی ک.ژ.ک درباره مسموم‌سازی دانش‌آموزان و دانشجویان دختر در ایران و روژهلات کوردستان اطلاعیەای منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

پس از اینکه ژینا امینی، دختر کورد در ١۶ سپتامبر ٢٠٢٢ توسط دولت به قتل رسید، در ایران یک قیام سراسری بر مبنای شعار "ژن، ژیان، ئازادی" شروع شد و هنوز هم با اشکال مختلف در جریان است. در کوردستان و خاورمیانه و هر چهار گوشه زمین، پشتیبانی گرمی از این قیام انجام گرفت. پیش از هر چیزی ما به زنان، خلقها، جنبش زنان، جنبش خلقها، نیروهای دموکراتیک و آزادیخواه، هنرمندان، روشنفکران، جوانان، سیاستمداران و ورزشکاران سلام و تبریک می‌گوییم که در قیام "ژن، ژیان، ئازادی" شرکت کردند و از آن حمایت نمودند. ما معتقدیم که ایران که در تاریخ بشریت فرهنگی کهن و اصیل دارد، اگر بتواند یک زندگی بر اساس آزادی، عدالت و برابری درمیان خلقها بوجود آورد، یک تاثیر عمیق بر جوامع و زنان و تمام خاورمیانه و جهان خواهد گذاشت.

بکارگیری گاز سمی، تلاشی برای قتل‌عام است

در اعلامیه شورای هماهنگی ک.ژ.ک به موارد زیر اشاره شده است:

این در حالی است که دولت ایران سیاست اجتماعی خود را بر اساس خصومت با خلقها و زنان نهاده و به شیوەای درندانه و ظالمانه این سیاست را اجرا می‌کند. این برخورد و رویکرد در دوره قیام کنونی، شدت گرفته است.

بعنوان مثال؛ مجازات اعدام که بدترین جنایت علیه بشریت است، هم اکنون در ایران به یک امر عادی تبدیل شده است. بغیر از این چندین رفتار سرکوبگرانه در خارج از زندانها نیز، زنان را تهدید می‌کند، خلقها را سرکوب، زندانی، شکنجە، تبعید، مجازات و بیکارشان می‌کند و چندین مجازات مشابه را بر مردم تحمیل می‌کنند. هر وقت اعتراض و قیامی انجام گرفته، دولت ایران آن را به نیروهای خارجی مربوط می‌کند. این درحالی است که عامل اصلی قیام در ایران، سیاستهای خود دولت است. دولت ایران معتقد است که هرچه با خشونت بیشتری با زنان و خلق‌های ایران برخورد کند، نتیجه بهتری بدست میاورد و حاکمیت خود را تثبیت می‌کند، اما وقایعی که روی می‌دهند خلاف این را نشان می‌دهند. سیاست فشار و سرکوب و ستم، خشم و اعتراض زنان و جامعه را تشدید می‌کند و موجب قیام گسترده‌ترشان می‌شود. هرچقدر سیاست خصومت با خلقها و زنان زیاد شود، نارضایتی و قیام زنان و خلق نیز گسترش می‌یابد.

در روزهای اخیر اعلام شد هزاران دختر جوان در مدارس و دانشگاههای ایران و روژهلات کوردستان مسموم شده‌اند و حداقل چهار دختر جوان جانشان را از دست داده‌اند. زنان و خلق کورد خوب میدانند که سلاح شیمیایی در تاریخ چگونه بکار رفته و چه معنایی دارد.

می‌دانیم که دولت ترکیه در سال ١٩٣٨ در درسیم سلاح شیمیایی بکار برده، رژیم بعث عراق در چندین شهر و روستا در باشور کوردستان سلاح شیمیایی بکار برده که سخت‌ترین آن در حلبجه بود و سبب قتل‌عام هزاران کورد شد. در این اواخر دولت فاشیست ترکیه از سال ٢٠٢٢ با نقض تمام قوانین بین‌المللی و با رضایت آن نهادها، علیه گریلا در زاپ و آواشین سلاح شیمیایی بکار برده است. دهها نفر گریلا به دلیل آن سلاحهای شیمیایی در غارها و استحکامات جنگی شهید شده‌اند.

حالا هم دولت ایران با همان ذهنیت و رویکرد، با نقشه فریبکارانه علیه هزاران دختر در مدارس، گاز سمی بکار می‌برد. هزاران دانش آموز دختر بدلیل تنفس گازهای سمی مسموم شده و به بیمارستانها منتقل شده‌اند. دولت با دستگیری، اخراج و قطع حقوق معلمان، با آنها برخورد می‌کند که خواهان رسیدگی به این وضعیت‌اند. دولت اصلاً به این مسئله رسیدگی نمی‌کند. این اتفاقی نیست که این مسموم‌سازیها در این اواخر روی داده است. از این رویدادها فهمیده می‌شود که هرچند دولت ایران خود را از این اتفاقات جدا نشان می‌دهد و تعدادی متهم را نیز دستگیر می‌کند، اما درواقع تنها دولت است که می‌تواند چنین حملاتی را برنامەریزی و اجرا کند.

این یک تلاش برای قتل‌عام است. این خبر پخش شده که نیروهای دولتی خودشان این مسموم‌سازیها را راه انداختەاند. این مسموم‌سازیها علیه دختران در تهران، کرماشان، تبریز، سـنـه، اصفهان و بسیاری از دانشگاهها انجام شده است. از طرفی دولت می‌گوید که ما از جامعه و شهروندان حفاظت می‌کنیم، اما اگر در مقابلم بایستند و قیام کنند، آنگاه با قتل‌عام روبرو می‌شوند.

دولت ایران برای سرکوب زنان جوان، مسموم‌سازیها را انجام می‌دهد

میدانیم که زنان جوان در دانشگاهها نقش برجستەای در قیام "ژن، ژیان، ئازادی" داشتند. بهمین دلیل دولت ایران برای ترساندن و دورکردن زنان جوان و خانەنشین‌کردنشان، با رویکرد مردسالارانه و پلید این رویدادها را درست می‌کند و سبب انتقال هزاران دختر به بیمارستانها شده است. دیکتاتوری حاکم بر ایران از آزادی زنان بشدت هراس دارد. برای اینکه زنان آگاه نباشند، صاحب کار نشوند، پیشرفت نکنند و در عرصه حیات اجتماعی و آزادی و دموکراسی فعال نباشند، به راهکار درندانه و غیرانسانی اینگونه پناه می‌برد. سیاست اصلی دولت فاشیست آخوندی این است که زن بعنوان جنس درجه دوم در جامعه بماند و بر این مبنا کارش را ادامه می‌دهد.

با این رویکرد به زنان، درواقع می‌خواهند پیام خصومت خود به جامعه را نشان دهند. در اساس در ایران، مذاهب مختلف، خلقهای کورد و بلوچ مورد تهدید اند و تلاش می‌کنند آنها را هرچه بیشتر سرکوب نمایند. تلاش می‌کنند سیستم ملت واحد را تثبیت کرده و فاشیسم کنونی را ادامه بدهند. بهمین دلیل زنان جوان را مسموم می‌کنند و هزاران نفر را زندانی و شکنجه و اعدام می‌کنند.

بەعنوان ک.ژ.ک این سیاست اشغالگرانه و ضد انسانی دولت ایران را بەتندی محکوم می‌نماییم.

مسموم‌سازی مدارس و دانشگاههای دخترانه و دستگیری معلمین معترض را محکوم می‌کنیم. باید دولت ایران به این سیاست پلیدش در برخورد با زنان پایان دهد. باید به شیوەای عادلانه با خلقهای ایران برخورد کند و تبعیض در کار نباشد. زنان، خلقها و مذاهب مختلف، دیگر این تبعیضات، ناعدالتیها، فشارها و شکنجەها را تحمل نمی‌کنند. مردم کوردستان، خاورمیانه، جنبشهای زنان، نیروهای دموکراتیک و آزادیخواه هرگز این وضعیت را قبول نمی‌کنند. تا این سیستم فعلی موجود باشد، روحیه قیام و مبارزه علیه دولت ایران در همەجا در کار است. البته نباید فقط معلمین، بلکه باید همه بخشهای جامعه مسموم‌سازی دختران را قبول نکنند و به خیابانها بیایند. باید زنان و  خلقمان خود را سازماندهی و حفاظت کنند.

با پیشگامی زنان، نیروهای خلقی و آزادیخواه و دموکراتیک، خیابانها را با خشم و اراده تسخیر می‌کنند، مقاومت کرده و به موقعیت قیام برمی‌گردند.

به این مناسبت یکبار دیگر اعلام می‌کنیم که بعنوان جنبش زنان کورد، همراه و در کنار زنان ایران و خلقهای ایران و کوردستان و بلوچستان خواهیم بود.

مبارزه آزادی زنان و اقلیتهای دینی و ملی ایران بر اساس فلسفه "ژن، ژیان، ئازادی" ادامه و در دنیا گسترش می‌یابد و به پیروزی می‌رسد. بعنوان جنبش زنان کوردستان در هرجای جهان، ستم و تبعیض موجود باشد، علیه آن خواهیم بود.

وارد مرحله نوینی از نوروز می‌شویم. هر نوروز برای ما شروع نوینی بە سمت آزادی است. به معنی تشدید مبارزات، قیام علیه ستمگران و دیکتاتورهاست. آغاز دوباره زیستن است. باید در نوروز ٢٠٢٣ خلقمان اراده و حضور خود را قاطعانه در میدان نشان دهد. باید در باکور کوردستان، روژهلات کوردستان، روژآوای کوردستان و باشور کوردستان و همه جغرافیایی که خلقمان در آن هست، مراسم نوروز با شکوه تمام برگزار شود. مراسمات نوروز را به مکانی که سرشار از روحیه آزادیخواهی و مبارزه است مبدل کنید. براین اساس از هم اکنون نوروز زنان و خلق‌ها را تبریک می‌گوییم.

باز هم می‌گوییم: "ژن، ژیان، ئازادی"