اطلاعیه پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران به مناسبت اول ماه مه

... بی‌گمان پیروزی نهایی جنبش کارگری در گروی همبستگی کلیه جنبش‌های ضداستثماری، دمکراتیک، آزادیخواهانه و برابری طلبانه در برابر سلطه سرمایه و استبداد در ایران است ...

پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن تبریک اول ماه به آحاد کارگران و توده‌های تحت ستم بر همبستگی جنبش‌های ضداستثماری، دمکراتیک، آزادیخواهانه و برابری طلبانه در برابر سلطه سرمایه و استبداد در ایران تأکید کرده است.

 

متن  بیانیه به این شرح است:

"گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

اطلاعیه پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران به مناسبت اول ماه مه

پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران فرارسیدن اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران و نماد بین‌المللی پیکار علیه سرمایه و سیستم کارمزدی مبتنی بر استثمار، انحصار و زور را به تمامی کارگران و زحمتکشان جهان و توده‌های تحت ستم، نیروهای چپ، کمونیست، سوسیالیست، پیشرو، آزادیخواه و برابری‌طلب تبریک و تهنیت می‌گوید.

 

امسال در حالی به استقبال اول ماه مه می‌رویم که کارگران و زحمتکشان ایران زیر فشار شدید نابرابری های طبقاتی و اجتماعی، استثمار شدید، فقر و گرسنگی، دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، بیکاری و اخراج سازی های گسترده و چپاول محصول زحمت و کارشان و سرمایه های ملی به دنبال تاکید رژیم اسلامی و دولت حسن روحانی بر ادامه سیاست‌های خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع و واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در چارچوب ساختار الیگارشی رانتی جمهوری اسلامی به آقازاده‌ها و خودی‌ها قرار دارند. همزمان به موازات فقر و بیکاری فزاینده و بی‌عدالتی گسترده تحمیلی از سوی سرمایه‌داری انحصارگر، فاسد و چپاولگر ایران و رژیم سیاسی حامی آن علیه کارگران و زحمتکشان، سیاست قهرآمیز برخورد پلیسی، امنیتی و قضایی با نهادها و فعالین مستقل کارگری بیش از پیش تشدید شده است.

 

اما این تنها یک وجه واقعیت جامعه ایران است زیرا همزمان، جنبش کارگری طی یکسال گذشته برغم تشدید فشارهای کمرشکن اقتصادی، افزایش بیکاری و فقر و سرکوبگری‌های همه جانبه و بگیر و ببندهای دستگاه سرکوب قضایی و سیاسی، صف مبارزاتی خود را در برابر سرمایه‌داری ایران و رژیم سیاسی حامی آن، بیش از پیش فشرده ساخته و بر دامنه اعتراضات خود در سطحی جدید با افق رهایی و با تاکید بر شعار استراتژیک "کار، نان، آزادی، اداره شورایی" افزوده است. واقعیت گواه این امر است که به دلیل گریزناپذیر بودن ضرورت نان و آزادی و نیز همزمان ضرورت تعیین سرنوشت خود به دست خویش با تاکید بر خودمدیریتی و اداره شورایی امور، هیچ نیروی استثماری و استبدادی قادر به توقف جنبش کارگری در مسیر مبارزات طبقاتی و سیاسی خود تا رسیدن به خواست رهایی خویش و جامعه از یوغ استبداد و زنجیر بردگی سرمایه‌داری، این سیستم متکی بر استثمار، انحصار و زور نخواهد بود. اما در این مسیر، جنبش کارگری برای دستیابی به پیروزی نهایی و قطعی ناگزیر از پرداختن به خواست‌های دمکراتیک جنبش‌های آزادیخواهانه و برابری طلبانه سایر گروههای اجتماعی فرودست و تحت سرکوب نظیر زنان، جوانان و ملیت های تحت ستم ایران است.

 

از منظر پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران جوهر ضداستثماری، ضدانحصارگرایانه و ضدزورگویانه جنبش کارگری علیه سیستم سرمایه داری متکی بر استثمار، انحصار و زور آنگاه به تمامی و در عمل مشخص اجتماعی و سیاسی بازتاب خواهد یافت که این جنبش در کلیه عرصه‌های وجودی و مبارزاتی خود علیه سه رکن بنیادین سرمایه یعنی استثمار، انحصار و زور به تمامی مبارزه و عمل نماید و این ممکن نیست مگر از خلال پرداختن تام و تمام به کلیه خواست‌های طبقاتی ضداستثماری، فاصله گرفتن از اندیشه ناسیونالیستی اقتدارگرایانه و انحصارطلبانه دولت ـ ملت گرایی و در عوض آن تاکید بر ضرورت آلترناتیو خودمدیریتی دمکراتیک و اداره شورایی و همزمان تاکید بر کلیه مطالبات اجتماعی ـ سیاسی دمکراتیک، آزادیخواهانه، برابری طلبانه، ضدانحصارگرایانه و ضدزورگویانه مربوط به زنان و جوانان و ملیت های تحت ستم در ایران. بی‌گمان پیروزی نهایی جنبش کارگری در گروی همبستگی کلیه جنبش‌های ضداستثماری، دمکراتیک، آزادیخواهانه و برابری طلبانه در برابر سلطه سرمایه و استبداد در ایران است.

پلاتفرم دمکراتیک جنبش ها و خلق های ایران/ ٢۴ آوریل ٢٠١٩"