"زبان کوردی باید به زبان زندگی روزمره تبدیل شود"

محمد امین آکتار عضو هیات مدیره شبکه زبان و فرهنگ کوردی اعلام نمود که پیش از هر چیز باید حقوقدانان باید به زبان خود سخن بگویند. زبان کوردی باید در زندگی ما جای بگیرد.

محمد امین آکتار عضو هیات مدیره شبکه زبان و فرهنگ کوردی اعلام نمود که پیش از هر چیز باید حقوقدانان باید به زبان خود سخن بگویند. زبان کوردی باید در زندگی ما جای بگیرد. در ارتباطاتمان زمانیکه مسئله‌ای را بیان یا مورد بحث قرار می‌دهیم، باید باید با زبان کوردی سخن گفته و به این زبان نیز بنویسیم.

محمد امین آکتار عضو هیات مدیره شبکه زبان و فرهنگ کوردی در رابطه با شبکه زبان کوردی نیز سخن گفته و اظهار داشت که در هیات حقوقی شبکه زبان کوردی، بر اساس موازین حقوق بین‌المللی تصمیماتی اتخاذ شده است: ترکیه در تفاهمنامه حقوق کودکان چه موادی را به رسمیت شناخته است؟ ترکیه نسبت به کدامیک از مواد و بندهای این قانون اعتراض داشته است؟ اعتراض به این تفاهنمامه چگونه است؟ مبارزه و تلاش در این رابطه چگونه باید صورت پذیرد؟ اما این موارد صرفا جزو وظایف شبکه نیستند. ما پیشنهادت خود را به نهادهای حقوقی نیز انتقال و ارائه می‌دهیم.

حقوقدانان باید با همدیگر به زبان کوردی سخن بگویند

آکتار خاطرنشان نمود که دفتر حقوقی آمد از فوریه، کمیسیون فرهنگ و زبان کوردی را تاسیس کرده و اظهار داشت: انجمن حقوقدانان برای آزادی OHD باید در این رابطه تلاش‌ها و مبارزات خود را ادامه دهد. از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ÎHD نیز فعالیتهای خود را همچنان ادامه می‌دهد. اکر این تلاش‌ها و مبارزات بتوانند همدیگر را تکمیل کنند، به نتایج مهمی دست می‌یابند. ما در این رابطه تجربه داریم. اگر این اقدامات بسنده نباشند، لازم است که در میادین بین‌المللی مبارزت ادامه یابند. من بر این باورم که در این راستا  بتوانیم راهگشا باشیم. در مواجهه با مشکلات ما باید حقوقدانان با یکدیگر به زبان کوردی سخن بگویند و زبان کوردی خود را تقویت کنند. زبان کوردی را در زندگی و حیات روزمره خود بکار گیرند. در رابطه با خود و زمانی که مسائل مورد بحث قرار می‌گیرد، باید زبان کوردی مورد استفاده قرار بگیرد و به زبان کوردی نوشته شود.

آکتار  با اشاره به پیشنهادات کارگروه شبکه زبان و فرهنگ کوردی خاطرنشان ساخت که: ما برنامه و اساسنامه‌ای را در این رابطه آماده کرده‌ایم، در این راستا دستاوردهایی داریم و که در رابطه با حفاظت از زبان و فرهنگ کوردی هستند، باید ما پیش از هر چیز از این دستاوردها صیانت کنیم، تلاشهای جدید نیز آغاز می‌شوند.

آکتار در بخش دیگری از سخنان خود افزود که اگر بازاری از مبادلات کلامی به زبان کوردی وجود نداشته باشد، زبان کوردی روز به روز تضعیف می‌شود. آسیمیلاسیون به شیوه‌ای مخفیانه به اجرا گذاشته می‌شود. زمانی که بازاری وجود نداشته باشد. می‌گویند که مثلا اگر کودک من زبان کوردی را بیاموزد چه اتفاقی می‌افتد؟ آموزش زبان کوردی چه فایده‌ای دارد؟ برای زبان کوردی باید میدانی وجود داشته باشد، ما در کوچه و بازار و محلاتمان به زبان کوردی حرف نمی‌زنیم؛ و زبان کوردی هم اگر در جامعه حضور نداشته باشد، به عنوان زبان اول قطعا دچار ضعف می‌شود. مبارزه در این راه تضعیف می‌شود. برای نمونه حکومت چند سال قبل، موضوع درسهای اختیاری را باب کرده و اعلام نمود که از کلاس چهارم تا کلاس هشتم، درس زبان کوردی به صورت اختیاری ارائه می‌شود. سیاستی که از آن سخن گفتیم بر این مبنا قرار دارد که این تلاش‌ها کافی نیست و ما نسبت به آن اعتراض داریم. سیاست باید راههای جدیدی را بگشاید. هدف سیاست این است. این شبکه مبارزات فرهنگی و زبان مستقل خود را در این عصر انتقال داده و تلاش دارد تا از فزصتهای ممکن استفاده شود.

می‌بایست از تمامی خلق خواسته می‌شد که از کودکانشان خواسته شود که درس زبان کوردی را انتخاب کنند. در آنصورت می‌توانستیم از حکومت بخواهیم که چنین درخواستی عمومی وجود دارد که هم یک حق طبیعی است که آموزش به زبان مادری باشد و هم این خواست الزامیت دارد. زمانیکه در باکور (شمال کوردستان) و ترکیه تنها ٢٠ هزار نفر چنین درخواستی را داشتند، حکومت نیز اعلام نمود که این خواست اکثریت نیست و خلق کورد زبان کوردی را برای آموزش نمی‌خواهد. ما در چنین راستایی تعلل کردیم، اما باید بالاخره از جایی آغاز نمود. در صورتی تاثیرگذاری سیاست بر یک کنش ایجاد می‌شود که این مبارزه هدفی را داشته باشد. به همین دلیل نیز مبارزه برای زبان و فرهنگ باید صورتی مستقل بگیرد. بدون ایدئولوژی باشد. بر مبنای یک ایدئولوژی اگر این خواست به پیش برده شود، با توقف روبرو می‌شود. به همین دلیل مبارزه شبکه زبان و فرهنگ کوردی باید بر سیاست تاثیرگذار باشد. سیاست نیز به این تلاش و مبارزه گوش فرا دهد.

زبان کوردی به رسمیت شناخته نشده است

آکتار خاطرنشان ساخت که اظهارات وزیر دادگستری، عبدالحمید گول در رابطه با کوردی، گوشنواز است، اما واقعیت حقوقی این زبان را بازتاب نمی‌دهد. دادگاه‌ها در این رابطه درست می‌گویند، این زبان به رسمیت شناخته نشده است. آیا این زبان از رسمیت برخوردار است یا نه؟ خیر، صرفا در مدارس به عنوان یک درس انتخابی شناخته می‌شود. آموزشی به زبان کوردی وجود ندارد. فقط می‌توان زبان کوردی را یاد گرفت. آنهم در سالهای آخر تحصیلی. اما در سیستم حقوقی ترکیه این زبان هیچ جایگاهی ندارد. تا جاییکه حتی ممنوع شده است. امروز حتی نوشته‌های برخی به این زبان جرم شناخته می‌شود. به همین دلیل در دادگاه‌ها حتی به عنوان یک زبان نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود.

برگزاری پنلی از سوی دفتر حقوقی آمد در رابطه با زبان

آکتار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که دفتر حقوقی آمد، در ٢١ فوریه و ٢٣ فوریه به مناسبت روز جهانی زبان مادری پنلی را برگزار می‌کند. نه فقط دفتر حقوقی آمد، بلکه دفتر حقوقی آمد نیز در این رابطه مراسمی را برگزار می‌کند. افراد دیگری نیز که در شبکه‌های دیگر در این عرصه تلاش و مبارزه می‌کنند، در این پنل و سخنرانیها  حضور می‌یابند. هدف این شبکه این نیست که همه تحت لوای شبکه زبان و فرهنگ کوردی ما فعالیت نمایند. بلکه هدف شبکه ما بازگشایی راهی در این زمینه است تا بتوانیم بر مبارزات زبانی متمرکز شویم. اگر زبان کوردی در جامعه گسترش پیدا کند می‌تواند زمینه ساز تغییر به شمار آید. برای آنکه بر سیاست تاثیر گذار باشد، باید راه بر زبان کوردی گشوده شود.

آکتار در پایان سخنان خود بر رسانه‌ها و زبان تاکید کرده و اظهار داشت باید رسانه‌ها بیش از پیش بر مسئله زبان و انتشار به زبان کوردی تاکید داشته و برنامه‌های زبان کوردی برای کودکان افزایش یابد.

منبع: MA