در چارچوب مبارزه علیه خشونت زنان، در قین یک دوره‌ی آموزشی آغاز گردید

در چارچوب فعالیت‌های ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، یک دوره‌ی آموزشی برای مردان منطقه‌ی قین دایر شد.

در چارچوب فعالیت‌های ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در مرکز سازمان خانواده‌ی شهدای منطقه‌ی قین یک دوره‌ی آموزشی برای مردان منطقه دایر شد.

در این دوره‌ی آموزشی که ۳۵ مرد حضور دارند، موضوعاتی مانند نقش زن در جامعه، ژنئولوژی، نژادپرستی و جامعه‌ی طبیعی ازجمله مباحث این دوره‌ی آموزشی هستند.

این دوره‌ی آموزشی به مدت ۳ روز ادامه خواهد داشت.