کاهش آب رود فرات یک تهدید بزرگ علیه زندگی میلیونها نفر است

دبی آب رودخانه فرات به دلیل سیاستهای نسل کشی دولت ترکیه در مناطق شمال و شرق سوریه تقلیل پیدا کردە است. این مسالە یک خطر بزرگ برای میلیونها نفر از مردم منطقه است.

دولت اشغالگر ترکیه که از آب به عنوان کارت فشار در برابر خودمدیریتی روژآوا استفادە می کند، در روزهای اخیر این سیاست را تشدید کرده است. آب رودخانه فرات قطع شده است، به گونەای که کاهش آب این رود خطری بزرگ برای زندگی میلیونها نفر است.

بنابر توافقنامەای که دولت ترکیه در سال ١٩٨٧ با دولتهای عراق و سوریه امضاء کرده است، باید سالانه ۵٠٠ هزار متر مکعب آب رود فرات را به سوریه روانه کند تا ۶٠٪ آن به عراق برسد. اما دولت ترکیه پایبند این توافقنامه نیست. از ۲۷ ژانویه ٢٠٢١ به بعد تنها ٢٠٠هزار متر مکعب آب به سوریه رسیده است.

در پی تقلیل میزان آب رود فرات هزاران هکتار زمین کشاورزی در مسیر این رودخانه خشک شده اند. رود فرات همزمان منبع اصلی آب آشامیدنی است. درنتیجه تاثیر عمیقی بر زندگی میلیونها نفر دارد.

مدیریت سدهای روژآوا در ٢٢ فوریه ٢٠٢٣ در اعلامیەای گفته بود که سدهای تشرین و فرات به علت کاهش آب رود فرات، درحال خشک شدن هستند.

این مرکز از جامعه بین المللی خواسته است که به دولت ترکیه فشار بیاورند تا به این اقدام ضد انسانی اش پایان دهد.