پیکر شهید نیروی خوددفاعی به خاک سپرده شد

پیکر شهید یاسر الحماده از اعضای نیروهای خوددفاعی با برگزاری مراسمی به خاک سپرده شد.

مراسمی برای شهید یاسر بشیر الحماد از اعضای نیروهای خوددفاعی در آرامگاه شهدای منطقه شداده کانتون جزیره برگزار شد. مردم منطقه، اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد و تعداد زیادی از مردم در این مراسم حضور داشتند. این مراسم با رژه نظامی نیروهای خوددفاعی و مبارزان نیروهای سوریه دموکراتیک (ق‌س‌د) آغاز شد.

عَودا الحسین، رئیس مشترک شورای خانواده‌های شهدای منطقه شداده، ضمن تسلیت به خانواده‌ها و همرزمان شهدا، اظهار داشت که برای حفاظت از دستاوردهای مردم شمال و شرق سوریه بی‌دریغ بهای آن را خواهند پرداخت.

عضو شورای نظامی کانتون جزیره، دمهات حسکه، به مبارزات شهید یاسر اشاره کرد و تاکید کرد که آرامش و حمایت مردم منطقه محصول تلاش شهداست.

پس از پایان سخنان، مشخصات شهید یاسر بشیر الحماد قرائت و به خانواده وی تحویل داده شد. پیکر شهید در میان شعارهایی در آرامگاه شهدا در شداده به خاک سپرده شد.