عید رستاخیز، لزوم تثبیت اتحاد و بازخوانی روزنه‌های خیانت

در این دوره بزرگترین مانع در مقابل مبارزات آزادی‌خواهانه خلق کوردستان، حزب دموکرات کوردستان- پ‌دک است که در راستای ماندن در قدرت با دولت‌های اشغالگر همکاری می‌کند.

واقعیت و فلسفه اشاعه تفکر رهبر آپو و کارزار ۱۵ اوت در کنار تاسیس حزب کارگران کوردستان- پ‌ک‌ک مخالفت با معاهده لوزان است. این قیام مرحله‌ای است که مبارزات رهبر آپو برای صیانت از این مقاومت را شکل داد. این روز مرحله جدیدی در تاریخ مبارزات کوردهاست و باید به خوبی تبیین و تفسیر شود.

با بررسی تاریخ مقاومت و مبارزه کوردها درمی یابیم که شکل‌گیری این روند مبارزاتی در ۱۵ اوت تصمیمی عادی نبوده و در مسیر هدایت و شکل گیری سرنوشت مردم گرفته شده است. این مهم تاثیر زیادی بر کوردستان داشت. این اقدام صرفا یک تصمیم برای مبارزه نظامی نبود؛ بلکه باید گفت یک راهبرد در سیاست مبارزاتی کوردها پدید آورد. ۱۵ اوت همچنین پایه و اساس دفاع ذاتی از خود، برای خلق کورد ایجاد کرد. در آستانه سالگرد کارزار ۱۵ اوت باید بر تقویت اتحاد و بازخوانی خیانت‌های برخی جریانات در داخل کوردستان تاکید داشت و این ورق زدن تاریخ می‌تواند آینده ای بهتر را شکل دهد. در این دوره بزرگترین مانع در مقابل مبارزات آزادی‌خواهانه خلق کوردستان، حزب دموکرات کوردستان- پ‌دک بوده که در راستای ماندن در قدرت و حکومت، در هر اقدامی با دولت های اشغالگر همکاری کرده و با اقدامات خود به خلق کوردستان خیانت می‌کند و از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی به طور کامل در کنترل دولت ترکیه قرار گرفته است. باید گفت دولت ترکیه دیگر نمی‌تواند بدون همکاری با حزب دموکرات کوردستان با کوردها دشمنی کند.

عید رستاخیز از نو خلقی را به زندگی برگرداند که در لبه نابودی بود. خلق کوردستان از راه سیاست های نسل کشی، کشتار دسته جمعی، آوارگی و تبعید در لبه نابودی قرار داشت و این کارزار در آخرین لحظات به فریاد این مردم رسید و این روزها بیش از ار زمان دیگری به سرکوب خیانت و اتحاد نیازمند است. با این هدف برای آنکه سیستم فاشیستی از لحاظ اقتصادی، نظامی و سیاسی شکست بخورد، باید همه کسانی که خود را میهن‌دوست و انقلابی می‌دانند بیشتر از آنچه در توان دارند انجام دهند. تشدید مبارزات برای گریلاهای کوردستان و خلق های تحت ستم نماد رستاخیزی نوین است، پیدایش یک هویت جدید و قیام علیه دولت فاشیست ترکیه است. این راه رهروان فراوانی دارد که مسیر شکل‌دهی کوردستانی آزاد را پیش گرفته‌اند.