ه.د.پ: ۱۰۰ سال است که به شیوه‌ای سیستماتیک ممنوعیت به کوردها تحمیل شده است

ه.د.پ به مناسبت روز جهانی زبان مادری بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت، "ممنوعیت زبان مادری و ذوب فرهنگی و زبانی جنایت علیه بشریت است و حدود ۱۰۰ سال است که علیه کوردها انجام می‌شود."

ه.د.پ به موضع گیری دولت - ملت در مورد زبان رسمی اشاره کرد و گفت، "از ابتدای سده‌ی ۲۰ تا کنون در جهان دولت-ملت‌های‌ متفاوت بسیاری وجود داشته است که برای حفظ یکپارچگی خود سیاست ذوب زبانی را در پیش گرفته‌اند و حق حیات را برای ملیت‌های دیگر در نظر نگرفته‌اند. در ترکیه نیز در نتیجه‌ی سیاست ذوب سیستماتیک بسیاری زبان‌ها از بین رفتند. یونیسف در اطلس "زبان‌های در خطر نابودی جهان" می‌گوید، در ترکیه در نتیجه‌ی سیاست ذوب تاکنون ۱٨ زبان از بین رفته‌اند و در خطر نابودی کامل هستند.

کوردها به دلیل صحبت به زبان کوردی در شهرهای ترک کشته می‌شوند

در مورد سیاست حکومت فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ علیه زبان و فرهنگ کوردی، ه.د.پ گفت، "سیاست فرهنگ‌کشی و زبان‌کشی سیستماتیک یک قرن است که در ترکیه اجرا می‌شود، امروز نیز توسط حکومت آ.ک.پ و م.ه.پ تداوم دارد. به ویژه پس از تلاش برای کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ حمله‌ای گسترده علیه زبان کوردی انجام شد. روزنامه، مجله، خبرگزاری، رادیو، چاپخانه‌ها و انتشاراتی‌ها، جمعیتها، انستیتوها، کانالهای خبری و حتی مهد کودک‌ها تعطیل شدند. به دست رژیم قیمها حملات علیه زبان کوردی افزایش یافت، خدمات زبانهای مختلف و لهجه‌های مختلف که زیر چتر شهرداری‌ها بود با سر کار آمدن قیم‌ها متوقف شد. هموطنان کورد در شهرهای ترک به دلیل صحبت کردن به زبان کوردی توسط ترک‌های نژادپرست کشته می‌شوند. مانند ادامه‌ی این ذهنیت، در پارلمان زبان کوردی مانند زبانی که آنرا نمی‌فهمند، نگریسته می‌شود. این هم موضع‌گیری حکومت را در مقابل زبان کوردی به شیوه‌ای آشکار نشان می‌دهد.

ممنوعیت زبان جنایتی ضد بشری است

در ادامه‌ی بیانیه ه.د.پ آمده است، "ممنوعیت زبان مادری و ذوب زبان جنایتی ضد بشری است که حدود ۱۰۰ سال است به شیوه‌ای سیستماتیک علیه کوردها انجام می‌شود. امروز نیز زبان‌ها را حفظ نمی‌کنند و آنها را از بین می‌برند، در قانون اساسی ترکیه هیچ بندی برای محافظت از زبانهای مادری نیامده است. حکومت آ.ک.پ و م.ه.پ صاحب میراث آسمیلاسیون و مدافع ممنوعیتها هستند و به آن سیاست ادامه می‌دهند.

در روز جهانی زبان مادری به همه‌ی زبانها و لهجه‌هایی که در مقابل سیاست ذوب مقاومت می‌کنند و کسانی که عرصه‌ی زندگی را به عرصه‌ی مقاومت تبدیل کرده‌اند، سلام و درود می‌فرستیم. ما به خلقمان قول داده‌ایم تا همه‌ی زبان و فرهنگ و خلق‌ها به صورت برابر زندگی نکنند، هرگز دست از این مقاومت مقدس بر نمیداریم. به همین دلیل ما روز جهانی زبان مادری را به همه خلق‌ها و زبانهای جهان تبریک می‌گوییم و از همه‌ی خلق‌ها می‌خواهیم که از زبان خود صیانت به عمل آورند."