مجلس خودمدیریتی شنگال خواهان بە رسمیت شناختن خودمدیریتی شنگال شد

مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال در رابطە با تصمیم آلمان مبنی بر بە رسمیت شناختن نسل کشی ایزدیان اعلام کرد: بە رسمیت شناختن نسل کشی مهم است، اما بە رسمیت شناختن شنگال اهمیت بیشتری دارد.

مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال در رابطە با تصمیم آلمان مبنی بر بە رسمیت شناختن نسل کشی ایزدیان بیانیەای منتشر کرد:  در این بیانیە آمدە است بە رسمیت شناختن نسل کشی ایزدیان صرفا با حرف ممکن نبودە و لازم است در این راستا گامهای عملی نیز برداشتە شود. همچنین مجلس خودمدیریتی از جامعە بین المللی نیز درخواست کرد کە  افرادی کە در نسل کشی ایزدیان دست داشتەاند محاکمە شوند.

در این بیانیە ضمن قدردانی از تصمیم دولت آلمان و تمام پارلمانتاریستهای این کشور مبنی بر بە رسمیت شناختن ژنوساید ایزدیان آمدە است کە چنین تصمیمی حایز اهمیت بودە و لازم است کە تمام کشورهای دیگر نیز این ژنوساید را بە رسمیت بشناسند.

در بخش دیگری از این بیانیە آمدە است کە لازم است کودکان متولد شدە از تبهکاران داعش بە از حقوق قانونی برخوردار شوند زیرا این کودکان در جامعە ایزدی پذیرفتە نمی شوند. از ترف دیگر لازم است کە شورای معنوی ایزدیان نیز در این رابطە تصمیم گیری نماید. فرمان نسل کشی ایزدیان تا کنون خاتمە نیافتە است، پارت دمکرات کوردستان کە یکی از بخشهای دیگر درگیر در آخرین فرمان علیە ایزدیان است، بە هزینە خلقمان سیاست ورزی می کند. این حزب بر مبنای منافع حزبی خود عمل می کند. پیمان ٩ اکتبر سال ٢٠٢٠ نیز بر همان مبنا صورت گرفتە است. ایزدیان این پیامن را مانند فرمان دیگری علیە خود تلقی کردە اند. ما از جامعە جهانی میخواهیم کە ژنوساید ایزدیان را بە رسمیت بشناسند و مانع از اجرای پیمان ٩ اکتبر شوند.

ما بر این نکتە واقف هستیم اگر شنگال بە خودمدیریتی دست نیابد، نمیتوان مانع از نسل کشیهای دیگر شد. تحقق این درخواست لازم بودە و باید مورد مواقفقت قرار گیرد.  بە رسمیت شناختن نسل کشی مهم است، اما بە رسمیت شناختن شنگال اهمیت بیشتری دارد.